Samordningsansvar

Om ett driftställe är gemensamt för flera verksamheter ska skydds- och arbetmiljöfrågorna samordnas. Ansvaret för samordningen kan överlåtas till någon som bedriver verksamhet på arbetsstället.

Samordning på gemensamt arbetsställe

På arbetsstället ska finnas anslag om vem som är samordningsansvarig. Läs mer om samordningsansvar i arbetsmiljölagen (3 kap 7 d-e §§).

Samordning vid byggnads- och anläggningsarbete

Vid byggnads- och anläggningsarbete gäller speciella regler när det gäller samordningsansvaret.

Reglerna berör alla som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete. Dvs inte bara byggföretag, utan även företag som anlitar ett byggföretag för byggnads- eller anläggningsarbete. Vad som utgör byggnads- eller anläggningsarbete definieras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Som exempel på byggnads- och anläggningsarbete nämns bl a montering och nedmontering av prefabricerade element, inredning eller installation av utrustning, ändringar, renovering, reparationer, rivning och löpande underhåll.

Läs mer i arbetsmiljölagen (3 kap 7 a-c §§) och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3. Mer information finns också på Arbetsmiljöverkets temasida om byggnads- och anläggningsarbete.

Byggarbetsmiljösamordnare

Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete (byggherren) ska utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering och projektering och dels för utförandet av arbetet. Byggarbetsmiljösamordnarnas uppgifter anges i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3.

Byggnads- eller anläggningsarbete på fast driftställe

Vid byggnads- eller anläggningsarbete på fast driftställe gäller reglerna om byggarbetsmiljösamordnare enligt ovan. När det gäller den ”vanliga” verksamheten gäller reglerna om samordning på gemensamt arbetsställe. Det innebär att en uppdelning sker av arbetsmiljöansvaret mellan byggarbetsmiljösamordnaren och den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågorna i den övriga verksamheten. Den senare ska se till att samråd kommer till stånd med den som har utsetts till byggarbetsmiljösamordnare i syfte att åstadkomma tillfredsställande skyddsförhållanden.

De som bedriver verksamhet eller arbetar på ett gemensamt arbetsställe för byggnads- eller anläggningsarbete ska följa anvisningarna från en byggarbetsmiljösamordnare.