Europeiska företagsråd (EWC)

Europeiska företagsråd (European Works Councils, EWC) kan inrättas i större företag som har verksamhet i flera länder i Europa. I rådet ska arbetstagarrepresentanter få information om företagets verksamhet och utveckling avse gränsöverskridande frågor. Reglerna är närmast en motsvarighet till reglerna i medbestämmandelagens 19 § på Europanivå.

Reglerna om detta finns i Lag (2011:427) om europeiska företagsråd. Lagen ersatte tidigare lag från 1996 efter Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG.

Reglerna omfattar förutom de länder som är medlemmar i EU (se punkt 1 till höger på sidan) också de länder som antagit ett EES-avtal (se punkt 2 till höger på sidan). I lagen benämns de berörda landen, EES-länder.

Lagen gäller för företag, och företagsgrupper (koncern), med minst 1 000 anställd i två EES-länder och minst 150 anställda i var och ett av minst två länder. Antalet anställda beräknas som ett genomsnitt de två föregående verksamhetsåren. Företag med färre anställda behöver inte tillämpa lagen. Antalet arbetstagare i Sverige beräknas som ett medeltal av antalet arbetstagare under de två närmast föregående verksamhetsåren.

Skyldigheter enligt reglerna om europeiska företagsråd ligger på det som kallas det kontrollerande företaget, oftast moderföretaget eller på ett gemenskapsföretaget, i fortsättningen benämner vi detta det kontrollerande företaget då gemenskapsföretag är sällsynta i Sverige.

Lagen i det land där det kontrollerande företaget har sitt säte styr vilken lag som ska tillämpas. För svenska företag som är kontrollerande företag (moderföretag) i en koncern ska följa den svenska lagen. Företag i Sverige som är dotterföretag, eller motsvarade, till ett företag i ett annat EES-land behöver inte följa den svenska lagen, i stället är det lagen i det land där det kontrollerande företaget har sitt säte som gäller.

Det kontrollerande företaget ska aktivt verka för att inrätta ett Europeiskt företagsråd. Om det inte finns någon kontrollerande företaget eller denna finns utanför EES kan ett företag med verksamhet i två eller flera länder in EES eller dess filial här, ta initiativ till inrättande av ett råd. Skyldigheten att verka för bildandet av ett Europeiskt företagsråd ligger, om det inte finns något kontrollerade företag inom EES, på det företag inom EES som har flest anställda.

Om företag inte tar initiativ måste förhandlingar ändå inledas om 100 arbetstagare i två länder eller behöriga representanter för dem, fack med minst så många medlemmar på arbetsplatserna, begär det.

Gemenskapsföretags eller företagsgruppers verksamheter som är av religiös, vetenskaplig, konstnärlig eller annan ideell natur eller som har kooperativt, fackligt, politiskt eller annat opinionsbildande ändamål undantas från lagens tillämpningsområde som avser verksamhetens mål och inriktning.

Förhandlingsdelegation

Innan ett råd kan bildas utses först en förhandlingsdelegation av arbetstagarrepresentanter. Delegationens uppgift är att förhandla om vilka regler som ska gälla för rådets verksamhet.

I Sverige utses förhandlingsdelegation av den lokala fackliga organisationen som arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med. Om de fackliga organisationerna inte kan enas gäller samma regler som i Styrelserepresentationslagen.

 Förhandlingsdelegationens uppgift är att träffa avtal om ett Europeiskt företagsråd med företagen. Arbetstagarna i gemenskapsföretaget eller företagsgruppen i varje EES-land ska tilldelas en plats i arbetstagarnas förhandlingsdelegation för varje hel eller påbörjad tiondel som de tillsammans utgör av samtliga arbetstagare i gemenskapsföretaget eller företagsgruppen i samtliga EES- länder.

Vid nya förhandlingar med anledning av väsentliga omstruktureringar ska dessutom, i förekommande fall, vart och ett av befintliga europeiska företagsråd tilldelas tre platser i förhandlingsdelegationen. Ledamöter till dessa platser väljs inom aktuellt företagsråd.

Förhandlingar

Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företagsgrupp ska kalla till förhandlingar om inrättande av ett europeiskt företagsråd. Detta gäller dock inte om det redan finns en ordning för information och samråd. Nya förhandlingar ska inledas vid väsentliga omstruktureringar i företaget eller företagsgruppen, om inte gällande avtal reglerar hur en sådan situation ska hanteras.

Företagen måste lämna uppgifter till arbetstagarna och deras fack för att de ska kunna avgöra om det ska bildas ett råd eller inte. Företaget ska också informera behöriga europeiska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer om förhandlingsdelegationens sammansättning och när förhandlingarna ska inledas. Den information som avses där gäller uppgifter om företagsgruppens struktur, antal arbetstagare, m.m., det vill säga uppgifter som behövs för att bedöma om förutsättningar finns för inledande av förhandlingar för inrättande av ett europeiskt företagsråd eller något annat informations- och samrådsförfarande

För att förhandlingsdelegationen ska kunna ingå ett avtal om ett europeiskt företagsråd eller något annat förfarande för information och samråd, måste mer än hälften av ledamöterna enas om det.

För ett beslut om att avstå från att inleda förhandlingar eller att avbryta pågående förhandlingar krävs röster från minst två tredjedelar av ledamöterna i arbetstagarnas förhandlingsdelegation.

Förhandlingarna kan också resultera i andra former av arbetstagarinflytande än det som stagas i lagen. I stället för ett avtal om ett europeiskt företagsråd kan parterna avtala om något annat förfarande för information till och samråd med arbetstagarna. Ett sådant avtal ska vara skriftligt och omfatta all verksamhet som gemenskapsföretaget eller företagsgruppen bedriver inom EES och innehålla riktlinjer för informations- och samrådsförfarandet samt behandla arbetstagarrepresentanternas rätt till information, särskilt om frågor som har en betydande inverkan på arbetstagarnas intressen.

Vart fjärde år ska rådet ompröva det avtal som slutits.

Kostnaden för förhandlingar om företagsråd ska betalas av det kontrollerande företaget (moderföretaget).

Rådet

Ett råd kan bildas på tre olika sätt:

 1. gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företagsgrupp och arbetstagarnas förhandlingsdelegation kommer överens om det,
 2. gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företagsgrupp vägrar att inleda förhandlingar med förhandlingsdelegationen inom sex månader från det att arbetstagarna har begärt förhandlingar, eller
 3. gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företagsgrupp och förhandlingsdelegationen inte har nått en överenskommelse om ett avtal om europeiskt företagsråd eller något annat förfarande för information och samråd inom tre år från den tidpunkt då någon av parterna tog initiativ till förhandlingar

Arbetstagarna i gemenskapsföretaget eller företagsgruppen i varje EES-land ska tilldelas en plats i det europeiska företagsrådet för varje hel eller påbörjad tiondel som de tillsammans utgör av samtliga arbetstagare i gemenskapsföretaget eller företagsgruppen i samtliga EES-länder.

Om inte annat avtalas, ska företagsrådet vartannat år pröva om förändringar i gemenskapsföretaget eller företagsgruppen leder till att företagsrådet ska ges en ny sammansättning. Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företagsgrupp ska tillhandahålla de uppgifter som behövs för prövningen.

I Sverige utses ledamöter i rådet av den lokala fackliga organisationen som arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med. Om de fackliga organisationerna inte kan enas gäller samma regler som i Styrelserepresentationslagen.

Verksamheten

Ett avtal om rådets verksamhet ska vara skriftligt och bör innehålla:

 1. vilka företag eller verksamheter som ska omfattas av avtalet,
 2. företagsrådets sammansättning, som ska vara avvägd med hänsyn till verksamhetsgrenar inom gemenskapsföretaget eller företagsgruppen och till arbetstagarnas kön och arbetsuppgifter,
 3. företagsrådets mandatperiod,
 4. företagsrådets uppgifter och förfarande för information och samråd samt förhållandet mellan detta förfarande och motsvarande förfaranden på nationell nivå,
 5. platsen för företagsrådets möten, hur ofta företagsrådet ska sammanträda och mötenas längd,
 6. vilka ekonomiska och materiella resurser som ska ställas till företagsrådets förfogande, och
 7. avtalets löptid, hur avtalet får ändras eller sägas upp och, för de fall då avtalet ska omförhandlas, när och hur detta ska gå till.

Om avtalet innehåller bestämmelser om arbetsutskott, ska även sammansättningen av samt arbetsuppgifter och mötesordning för detta behandlas i avtalet.

Möten

Mötet ska, om inte annat överenskommits, handla om följande:

 1. sysselsättningsläget och dess förväntade utveckling,
 2. investeringar,
 3. betydande organisationsförändringar,
 4. införandet av nya arbetsmetoder eller produktionsprocesser,
 5. produktionsöverföringar,
 6. fusioner,
 7. nedläggningar av verksamheter eller betydande nedskärningar av verksamheter, samt
 8. kollektiva uppsägningar

Det europeiska företagsrådets rätt till information och samråd i dessa frågor. Samrådet ska ske på ett sätt som gör det möjligt för företagsrådet att sammanträda med det kontrollerande företaget och få motiverade svar på eventuella yttranden. Det europeiska företagsrådet ska ha rätt att minst en gång om året sammanträffa med företaget. Inför mötet ska företagsrådet erhålla en skriftlig rapport.

De frågor som ska behandlas begränsas till frågor som berör hela gemenskapsföretaget eller grupper av gemenskapsföretag eller minst två verksamheter i två olika länder. Frågor som enbart berör ett företag i ett land faller därmed utanför tillämpningen av dessa regler. För denna typ av frågor som berör Sverige gäller även reglerna i medbestämmande lagens 11 – 19 §.

Arbetsutskott

Det europeiska företagsrådet ska inom sig utse ett arbetsutskott som består av högst fem ledamöter. Arbetsutskottet ska ha möjlighet att löpande bedriva verksamhet.

Företaget ska underrätta arbetsutskottet om särskilda omständigheter som i avsevärd utsträckning påverkar arbetstagarnas intressen. Om utskottet så begär ska företaget sammanträffa med utskottet, då också andra ledamöter i det europeiska företagsrådet kan ha rätt att delta. Inför mötet ska arbetsutskottet erhålla en skriftlig rapport.

Viktigare förändring av verksamheten

Det kontrollerande företaget ska, så snart det kan ske och i god tid före beslut, lämna information till arbetsutskottet om särskilda omständigheter som påverkar arbetstagarnas intressen i betydande utsträckning (jämför viktigare förändring av verksamheten enligt MBL 11§) Detta gäller särskilt omlokaliseringar, nedläggningar av verksamheter eller kollektiva uppsägningar.

Om arbetsutskottet begär det, ska det kontrollerande företaget sammanträda med arbetsutskottet för att informera och samråda om sådana särskilda omständigheter som påverkar arbetstagarnas intressen i betydande utsträckning. Vid sådana möten har även de ledamöter i det europeiska företagsrådet som företräder arbetstagarna vid de verksamheter eller företag som är direkt berörda av omständigheterna rätt att delta.

Inför mötet ska gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget ge arbetsutskottet en skriftlig rapport om det som mötet ska handla om.

Experter

Arbetstagarledamöterna har rätt att på företagens bekostnad anlita olika experter. Det kan vara fråga om jurister, ekonomer eller ingenjörer som kan förbereda frågor inför rådets möte.

Enskilda möten

Företagsrådet har rätt att sammanträda enskilt, det vill säga utan att företaget är närvarande, en gång per år. Det europeiska företagsrådet eller arbetsutskottet har dessutom rätt att sammanträda enskilt före varje möte i rådet.

Utbildning

Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företagsgrupp ska ge ledamöterna i arbetstagarnas förhandlingsdelegation och det europeiska företagsrådet utbildning i den utsträckning som krävs för att de ska kunna utföra sina uppdrag.

Vem betalar

Företaget betalar lön, resor, tolkhjälp och experter mm. Enligt den svenska lagen ska kostnaden vara ”skälig”. Primärt vilar kostnadsansvaret på kontrollerade företaget, moderbolaget. Hur kostnaderna ska fördelas mellan olika bolag är detta en intern fråga mellan de företag som ingår i avtalet. Den stora kostnaden för företagen i dessa sammanhang brukar vara tolkning och översättning.

Tystnadsplikt

Ett företag kan besluta om att information som lämnas till arbetstagarrepresentanter och experter som de anlitar ska omfattas av tystnadsplikt.

Den som fått information under tystnadsplikt får föra den vidare till annan ledamot i företagsrådet eller till företagsrådets experter. Den som för information vidare ska informera den som får information om att den lämnas under tystnadsplikt.

Tystnadsplikten kan även gälla ledamöter i förhandlingsdelegation och andra organ för samråd.

Skadestånd

Den som bryter mot reglerna om företagsråd kan bli skyldig att betala ekonomiskt och allmänt skadestånd till motparten. Samma skadeståndsregler gäller som vid brott mot medbestämmandelagen.

Regelsystemet

Grunden för dessa regler återfinns Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare.

I svensk lag har dessa direktiv implementerats genom lag (2011:427) om europeiska företagsråd. Motsvarande lagstiftning finns i alla EG och EES-länder.