Sociala avgifter och premier för avtalsförsäkringar för 2015

Här redovisas vad som kommer att debiteras företagen år 2015 för de åtaganden som följer av lag och avtal på den privata arbetsmarknaden när det gäller pensioner och försäkringar. Samtliga kostnader uttrycks i procent av lön.

Observera att uppgifterna rörande kostnaden för avtalsförsäkringar måste ses som preliminära då de varierar mellan olika företag till exempel på grund av hur stor del av den totala lönesumman som avser lönedelar under respektive över 7,5 inkomstbasbelopp (2015: 7,5 x inkomstbasbeloppet  = 435.750 kronor, det vill säga 36.313 kronor/månad).

Lagstadgade sociala kostnader för anställda

Ålderspensionsavgift 10,21
Sjukförsäkringsavgift 4,35
Föräldraförsäkringsavgift 2,60
Efterlevandepensionsavgift 1,17
Arbetsskadeavgift 0,30
Arbetsmarknadsavgift 2,64
Allmän löneavgift 10,15
Totalt 31,42

För anställda som är födda 1989 och senare är den lagstadgade avgiften 15,49 procent under perioden januari - april 2015. Från och med redovisningsperioden 1 maj 2015 gäller följande. För anställda som är födda 1992 eller senare betalar arbetsgivaren 10,21 procent (enbart ålderspensionsavgift). För anställda som är födda 1990 eller 1991 betalar arbetsgivaren 15,49 procent. För anställda födda 1989 och tidigare betalar arbetsgivaren full arbetsgivaravgift.

För arbetstagare som är födda 1938 till och med 1949 ska arbetsgivaren betala en avgift om totalt 10,21 procent (= ålderspensionsavgiften). För födda 1937 och tidigare betalas inte arbetsgivaravgift eller särskild löneskatt.

Avgifter för egenföretagare

Ålderspensionsavgift 10,21
Sjukförsäkringsavgift 4,44*
Föräldraförsäkringsavgift  2,60
Efterlevandepensionsavgift 1,17
Arbetsskadeavgift 0,30
Arbetsmarknadsavgift 0,10
Allmän löneavgift 10,15
Totalt 28,97*

* Avgiften avser den som valt sju karensdagar vid sjukdom, vilket är det som gäller automatiskt om inget annat val har gjorts aktivt. Som egenföretagare kan man i stället välja en, fjorton, trettio, sextio alternativt nittio karensdagar och får då en lägre avgift.

För personer födda 1938 till och med 1949 betalar man 10,21 procent i egenavgifter (= ålderspensionsavgiften). Detta gäller även om du är under 65 år men tagit ut hel ålderspension (från och med 2011 krävs även helt uttag av premiepensionen) under hela inkomståret. Alternativt haft hel sjukersättning eller sjukersättning under någon del av året.

Egenföretagare som inte fyllt 26 år 2015-01-01 betalar 14,89 procent (om man ej begärt särskilda karensdagar).

Bedriver man passiv näringsverksamhet betalar man i stället särskild löneskatt som i normalfallet uppgår till 24,26 procent av underlaget.

Personer födda 1937 och tidigare betalar inte egenavgifter eller särskild löneskatt för aktivt bedriven näringsverksamhet.

Avgifter till avtalsförsäkringar för arbetare

Omställningsförsäkring 0,30*
AGS 0,00*****
Avtalspension SAF-LO
- Pensionspremie 3,80**/30,00***
- Premiebefrielseförsäkring 0,00*****
TFA 0,01
TGL 0,00*****
FPT Föräldrapenningtillägg 0,00*****
Totalt 4,11**** (om samtliga löner understiger 7,5 inkomstbasbelopp)

Det tillkommer premier för delpension, se under rubriken nedan.

* Premien avser företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Företag med hängavtal betalar 0,60 procent.

** Tas ut från 25 års ålder på lönedelen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Respektive försäkring tillförs 4,50 procent medan arbetsgivaren faktureras 3,80.
Mellanskillnaden finansieras på följande sätt: När den tidigare pensionsplanen som gällde för arbetare fram till och med 1995, STP-planen, avvecklades kom Svensk Näringsliv och LO överens om att eventuellt överskott ska återbetalas till arbetsgivarna. Det överskott som nu finns har parterna beslutat om ska användas till att betala 0,70 procentenhet av premien till Avtalspension SAF-LO på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Detta innebär en besparing för företagen på cirka 2,0 mdr kronor.

*** Tas ut från 25 års ålder på lönedelen över 7,5 inkomstbasbelopp.

**** Löneskatt tillkommer med cirka 1,00 procent.

***** Rabatterad premie 2015

Avgifter till avtalsförsäkringar för tjänstemän ITP1

Lön <36.313 kronor/månad
Ålderspension* 4,50
- Premiebefrielse 0,083
- Sjukförsäkring** 0,058
- TGL*** 0,20
- TFA (AFA) 0,01
- Trygghetsrådet**** 0,30
Totalt***** 5,151

Lön> 36.313 kronor/månad (se anm. Sjukförsäkring)

Ålderspension* 30,0
- Premiebefrielse 0,57
- Sjukförsäkring** 0,32
- TGL*** 0,20 0,00
- TFA (AFA) 0,01
- Trygghetsrådet**** 0,30
Totalt***** 31,2                     

ITP 1 omfattar alla tjänstemän som är födda 1979 och senare samt i vissa fall även tjänstemän födda 1978 och tidigare. För att tjänsteman född 1978 eller tidigare ska få omfattas av den nya ITP-planen, ITP 1, krävs att företaget fått särskild godkännande att tillämpa ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett födelseår. För mer information om vad som krävs för att erhålla sådant tillstånd kontakt IKEM eller Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation.

Det tillkommer avgifter för delpensionspremie, se under rubriken nedan.

* Premien betalas fr om månaden tjänstemannen fyller 25 år.

** Premien 0,058 betalas på lönedelar upp till 27.813 kronot/månad (7,5 prisbasbelopp). Premien 0,32 betalas på lönedelen mellan 27.813 kronor/månad och 145.250 kronor/månad (30 inkomstbasbelopp).

*** 43 kronor per månad vilket motsvarar ca 0,2 procent av tjänstemännens lönesumma. OBS! Premien varierar mellan 30-43 kronor beroende på försäkringsbolag

**** Hängavtalsföretag betalar 0,7 procent

***** Löneskatt tillkommer med cirka 1,2 respektive 7,5 procent på lönedel under respektive över 7,5 inkomstbasbelopp

Avgifter till avtalsförsäkringar för tjänstemän ITP2

ITP ca 12,7*
TGL ca 0.2**
TFA (AFA-försäkring) 0,01
Trygghetsrådet 0,3***
Totalt ca 13,21****/****

Det tillkommer avgifter för delpensionspremie, se under rubriken nedan.

* Prognos för ITP-kostnaden under 2015 för ITP 2 exklusive eventuella lokala löneförändringar (den gamla förmånsbestämda ITP-planen som avser de flesta tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare) OBS Stora avvikelser förekommer såväl på individ- som företagsnivå. Löneförändring = 1 procent ger cirka 0,6 procent förändring av ITP-kostnaden.

** Motsvarar cirka 0,2 procent av tjänstemännens lönesumma. OBS! Premien varierar i genomsnitt mellan 30-43 kronor beroende på försäkringsbolag.

*** Premien avser företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Företag med hängavtal betalar 0,7 procent.

**** Totalavgiften inkluderar kostnaden för sjukpension samt premiebefrielse vid sjukdom

***** Löneskatt tillkommer med cirka 3,1 procent

Delpensionspremie

Tjänstemän
Från 1 april 2014 tillkommer 0.2 procent i premier. Premien samordnas med ITP-premien. Under fliken Kollektivavtal på sidan Tjänstemannavtalet kan du läsa mer om delpensionen

Arbetare
Under 2014 och 2015 tillkommer premier för delpension. Premien samordnas med premien för Avtalspension SAF-LO. Det är olika avsättningsdatum för de olika avtalen.
2014
Tvättindustrin/textilservice, glasindustrin 0,3
Gemensamma metallavtalet 1,3
Övriga avtal* 0,8

2015
Tvättindustrin/textilservice, glasindustrin 0,3
Gemensamma metallavtalet 1,6
Övriga avtal* 1,1

Här kan du läsa frågor och svar om delpensionen för arbetare
 

* Allokemisk industri, Kemiska Fabriker, Återvinningsindustrin, Oljeraffinaderier, Sockerindustrin, Stenindustrin, Läder- och sportartikelindustrin samt Explosivämnesindustrin.

Frågor

Ytterligare information lämnas av IKEM:s arbetsgivarjour eller av Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation – för arbetsgivare på www.finfa.se. Till höger på denna sida hittar du kontaktuppgifter till arbetsgivarjouren och FINFA.