Diskriminering

Frågor om diskriminering regleras i första hand av diskrimineringslagen.

Lagen omfattar samhällsområdena:

 • Arbetslivet
 • Utbildning
 • Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag
 • Start och bedrivande av näringsverksamhet och yrkesbehörighet
 • Medlemskap i vissa organisationer
 • Varor, tjänster och bostäder med mera
 • Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten
 • Socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och studiestöd
 • Värnplikt och civilplikt
 • Offentlig anställning

Andra regleringar

 • Föräldraledighetslagen
 • Lag om lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.
   

Diskrimineringsförbudens tillämpningsområde inom arbetslivet
 

En arbetsgivare får inte diskriminera den som är:

 • Arbetstagare
 • Gör en förfrågan om eller söker arbete
 • Söker eller fullgör praktik
 • Står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft
 • Diskrimineringsförbudet gäller också om arbetsgivaren genom skäliga stöd- och anpassningsåtgärder kan se till så att en anställd, arbetssökande eller en yrkespraktikant med ett funktionshinder kommer i en jämförbar situation med personer utan funktionshinder.