Aktiva åtgärder

Arbetsgivare ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva åtgärder.

Det innebär ett förebyggande och främjande arbete genom att:

 • undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
 • analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
 • vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
 • följa upp och utvärdera arbetet enligt 1–3.

Arbetet ska genomföras fortlöpande. Åtgärder ska tidsplanernas och genomföras så snart som möjligt.

En arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder ska omfatta:

 • arbetsförhållanden,
 • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor,
 • rekrytering och befordran
 • utbildning och övrig kompetensutveckling, och
 • möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap
   

Skyldigheten att bedriva ett målinriktat arbete innebär att arbetsgivaren på eget initiativ ska främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Arbetet ska ske planmässigt Arbetsgivaren ska ha en klar målsättning för sitt aktiva arbete

När det gäller formerna för dokumentationen finns i lagen ett allmänt krav på Skriftlig dokumentation. Tidigare jämställdhetsplan ersätts från 2017 med en mer allmän dokumentation som ska omfatta åtgärder på alla diskrimineringsgrunder. Kravet på skriftlig dokumentation vid lönekartläggningen omfattar företag med minst 10 och ska från 2017 genomföras varje år.

Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta arbetsförhållanden och avse såväl den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön som arbetsfördelning och organisering av arbetet. Åtgärderna ska inte i första hand ha ett individperspektiv utan ett organisatoriskt perspektiv. Detta innebär att arbetet mot diskriminering har ett samband med de åtgärder som anges i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Arbetet med aktiva åtgärder avseende arbetsförhållanden när det gäller den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har många beröringspunkter med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I de delar regleringen i diskrimineringslagen och arbetsmiljöregelverket sammanfaller ska arbetsgivaren i det systematiska arbetsmiljöarbetet även beaktar diskrimineringsperspektivet avseende samtliga diskrimineringsgrunder. Om diskrimineringsgrunderna beaktas i det systematiska arbetsmiljöarbetet är även de aktiva åtgärder avseende den delen av verksamheten också utfört. Det krävs med andra ord inte någon dubbel dokumentation i dessa frågor.

Aktivt mångfaldsarbete 
 

Skriftlig dokumentation

  

Lönekartläggning inför löneförhandling 
 

Lönekartläggning 
 

Sexuella trakasserier - vad gäller?