Domstolens sammansättning i diskrimineringsmål

Av diskrimineringslagen följer att Arbetsdomstolen (AD) har en särskild sammansättning i diskrimineringsmål.

I mål där något yrkande helt eller delvis grundas på ett sådant förhållande som avses i diskrimineringslagen, ska Arbetsdomstolen ha en sammansättning bestående av fem ledamöter, de tre opartiska ledamöterna samt en ledamot som utsetts på förslag av respektive arbetsgivar- och arbetstagarsidan (så kallade intresseledamöter). Om parterna i målet begär att domstolen ska ha en sammansättning med sju ledamöter, ska dock en sådan sammansättning få användas. Det är AD som slutligt bestämmer om sammansättningen i sådant fall.