Diskrimineringsersättning

Diskrimineringslagen innehåller en annan ersättningsform om Arbetsdomstolen skulle finna att företaget brutit mot Diskrimineringslagen, så kallade diskrimineringsersättning.

Högre ersättning vid kränkning?

Tanken med att istället för ett allmänt skadestånd utdöma diskrimineringsersättning var att komma ifrån skadeståndslagens skadeståndsbegrepp för att därigenom möjliggöra att högre ersättningar kunde utdömas för det fall lagen inte följdes. Det framhölls i förarbeten till diskrimineringslagen att ersättning vid diskriminering delvis fyller andra ändamål än skadestånd vid brott (där den preventiva funktionen uppnås genom de straffrättsliga påföljderna) och att ersättningen ska avskräcka från att bryta mot diskrimineringslagen.

Enligt lagens förarbeten ska således domstolarna särskilt ta hänsyn till den avskräckande effekten när de bestämmer lämplig ersättningsnivå. Av de förhållandevis få avgöranden där diskrimineringsersättning har dömts ut, kan dock konstateras att nivåerna inte avviker från tidigare skadeståndsnivåer i någon större omfattning.