Diskrimineringsgrunder

Arbetsgivare är skyldiga att verka för att ingen på företaget blir diskriminerad. Det finnns åtta diskrimineringsgrunder.
  • Kön

Kvin​na eller man omfattar även den som byter kön under den tid könsbytet pågår
  • Etnisk tillhörighet

Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
  • Religion eller annan trosuppfattning

"Annan trosuppfattning" innebär något annat än "religion" men är begränsat till en åskådning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning.
  • Funktionsnedsättning

Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
  • Sexuell läggning

Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck

Med detta begrepp avses personer som inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. En övergripande beteckning är transpersoner.
  • Ålder

I princip omfattas alla av denna grund eftersom alla har en ålder, det vill säga uppnådd levnadslängd från födseln räknad, utifrån vilken de är yngre eller äldre än andra.

Direkt diskriminering

Att någon (arbetstagare, arbetssökande, praktikant eller inhyrd) missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering

Att någon (arbetstagare, arbetssökande, praktikant eller inhyrd) missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Bristande tillgänglighet

I lagen finns även ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, såväl fysisk som psykisk funktionsnedsättning. Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning.
 

Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet gäller inte:

1. i fråga om bostäder,
2. för privatpersoner,
3. för företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare (utom för företag som tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten)