Förbud mot repressalier

Diskrimineringslagen innehåller ett repressalieförbud.

Det innebär att arbetsgivaren inte får utsätta en anställd för repressalier om den anställde har anmält eller påtalat att arbetsgivaren har handlat i strid med diskrimineringslagen, medverkat i en utredning enligt lagen, eller avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.

Regeln omfattar, förutom anställda, även den som gör en förfrågan eller söker arbete, den som söker eller fullgör praktik samt inhyrd och inlånad arbetskraft.