Lönekartläggning - en handbok

Arbetet med att kartlägga och undanröja osakliga löneskillnader är en viktig del i löneprocessen. Det är ett av flera sätt att kvalitetssäkra en väl fungerande lokal lönebildning.

Rätten till likabehandling av lön oavsett kön har sin grund i såväl FN-konventionen som EU-direktiv och diskrimieringslag. Diskrimineringslagen anger de regler som gäller för arbetsgivare, anställda och fackliga organisationer. Arbetsgivaren ska varje år kartlägga och analysera löner och andra anställningsvillkor som tillämpas samt kartlägga och analysera löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Detta påpekas också i de flesta löneavtal.

Ett stöd i lönekarläggningsarbetet

Denna skrift har tagits fram av IKEM — Innovations- och kemiarbetsgivarna, Unionen, IF-Metall och Sveriges Ingenjörer som stöd för hur arbetet med en lönekartläggning kan genomföras. Tanken är att den ska vara användbar för både stora och små företag och tillämpbar på olika modeller för lönesättning. Det är viktigt att lönekartläggningen görs utifrån de specifika förutsättningar som gäller i varje enskilt företag. Observera att reglerna om hur ofta en lönekartläggning harändrats (numera varje år), men metoden för hur en lönekartläggning går till är densamma. 

Innehåll

Skriften inleds med en beskrivning av de grundläggande förutsättningarna för lönekartläggningsarbetet, bland annat reglerna om samverkan mellan företaget och de anställda. Därefter beskrivs steg för steg hur kartläggning och analys enligt diskrimineringslagen kan genomföras samt innehållet i handlingsplan för jämställda löner. Skriften innehåller dessutom exempel på hur ett företag genomfört lönekartläggning.