Talerätt

Ideella föreningar, förutom fackliga organisationer, ges i diskrimineringslagen möjlighet att som part väcka och föra talan i mål om diskriminering.

Tillvarata medlemmars intressen

En förutsättning är att föreningen enligt sina stadgar har att tillvarata sina medlemmars intressen. Föreningen måste också med hänsyn till sin verksamhet och sitt intresse i saken, sina ekonomiska förutsättningar att föra talan och förhållandena i övrigt vara lämpad att företräda den enskilde.

De föreningar som avses är olika intresseföreningar, exempelvis för homosexuella, äldre eller invandrare. Fler än en förening kan inte föra talan i samma mål, och en förening får föra talan även för annan än medlem under förutsättning att denne medger det.

Om facket har rätt att föra talan för en av sina medlemmar i ett diskrimineringsmål får Diskrimineringsombudsmannens och en ideell förenings endast föra talan om facket väljer att inte driva ärendet.