Kameraövervakning i arbetslivet

Privat verksamhet behöver inte tillstånd för att kamerabevaka arbetsplatser. Det är tillräckligt att arbetsgivaren uppfyller dataskyddsförordningens krav. Arbetsgivaren är vanligen skyldig att primärförhandla innan övervakning påbörjas.

Reglerna för kameraövervakning ändrades i maj och augusti 2018 i och med att dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen börjat gälla. 
 
Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att få kameraövervaka. Befintliga tillstånd och anmälningar till länsstyrelsen kommer att upphöra att gälla. Exempel på uppgift av allmänt intresse kan vara privata skolor, privat hälso- och sjukvård och kollektivtrafiksbolag. 
 

Arbetsgivaren måste följa dataskyddsförordningen

Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, ska följa dataskyddsförordningens regler vid kamerabevakning. Samma sak gäller på platser dit allmänheten inte har tillträde. 

Det har ansetts att dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte ska kränka enskildas integritet. Det är därför viktigt att lära sig om alla regler i dataskyddsförordningen. I vissa fall krävs att arbetsgivaren gör en konsekvensbedömning exempelvis om det är en omfattande kameraövervakning. 
 
Dataskyddsförordningen kräver att arbetsgivaren ska kunna ange ett ändamål (syfte) för varför ni vill kameraövervaka och kunna koppla det till en rättslig grund. 
 
Den vanligaste rättsliga grunden i dataskyddsförordningen för privat verksamhet som kameraövervaka kommer att vara en intresseavvägning. Arbetsgivaren ska då väga sitt intresse mot det intrång som kameraövervakningen innebär i de anställdas personliga integritet. Arbetsgivaren ska också ha ett berättigat intresse av att kameraövervaka. Det kan vara att förebygga och utreda brott. Om länsstyrelsen tidigare gett ett tillstånd så talar det för att kameraövervakningen är tillåten enligt en intresseavvägning även efter att tillståndet löpt ut. Intresseavvägningen ska göras innan kameraövervakningen påbörjas.

Övervakning på en arbetsplats

Övervakning är tillåten om den behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra berättigade ändamål och om övervakningsintresset väger tyngre än den enskildes motstående integritetsintresse av att inte bli övervakad.
 
Övervakningen får inte sker i större omfattning än vad som behövs för att tillgodose ändamålen. Vid övervakning av en arbetsplats ska en arbetsgivare bland annat fråga sig om övervakningen proportionerlig i förhållande till de problem man vill åtgärda på arbetsplatsen och det integritetsintrång övervakningen innebär och om det finns möjliga alternativa åtgärder, hur övervakningen bedrivs och övriga effekter för de anställdas integritet. 

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet

Arbetsgivaren är vanligen skyldig att förhandla enligt 11 § medbestämmandelagen inför ett beslut om kamerabevakning som innebär att anställda varaktigt eller regelbundet bevakas.
 
Frågor om skadestånd, preskription och sanktioner vid brott mot förhandlingsskyldigheten regleras av arbetsrättsliga regler och inte av kamerabevakningslagen eller dataskyddsförordningen. 

Upplysning och information om kameraövervakning

Kraven på att informera den som kamerabevakas är mer omfattande än enligt tidigare regler. Dels ska upplysning lämnas i anslutning till den övervakade platsen. Dels ska information lämnas enligt dataskyddsförordningens regler.
 

Upplysning i anslutning till platsen

I anslutning till platsen som kamerabevakas är det lämpligt att sätta upp en skylt eller på annat sätt upplysa om att platsen är kamerabevakad. Om ljud kan avlyssnas lämnas särskild upplysning om det. Det är ett krav enligt kamerabevakningslagen. 
 
Datainspektionen menar också att det är lämpligt att lämna information om följande i anslutning till platsen som övervakas:
 • vem är det som kamerabevakar (arbetsgivaren)
 • kontaktuppgifter till arbetsgivaren
 • kontaktuppgifter till arbetsgivarens dataskyddsombud, om arbetsgivaren har ett sådant
   

Övrig information 

Den övriga informationen ska lämnas enligt dataskyddsförordningens regler. Informationen kan lämnas på exempelvis en webbsida. 
 
Det är samma informationspunkter som ska lämnas till anställda om arbetsgivarens behandling av de anställdas personuppgifter. IKEM har tagit fram en vägledning om vad sådan information ska innehålla. 
 
Det handlar om att informera om:
 • ändamålet, det vill säga varför arbetsgivaren kamerabevakar.
 • rättslig grund, alltså vilken lag, regel eller vilket avtal som ni stödjer er på för att få kamerabevaka. För arbetsgivarens del är det vanligen med stöd av en intresseavvägning.
 • hur länge arbetsgivaren kommer att lagra uppgifterna.
 • vilka rättigheter de anställda har, till exempel att begära att ni raderar uppgifter som är felaktiga
 • att de anställda kan klaga hos Datainspektionen om de tycker att ni bryter mot lagar, regler eller avtal.
   
Även följande måste framgå om det gäller för er:
 • Om ni stödjer er på intresseavvägning: vilka intressen ni har beaktat, hur ni har resonerat.
 • Om ni är skyldiga att kamerabevaka enligt avtal eller lag.
 • Vem som är mottagare av uppgifter, det vill säga om det är någon annan än arbetsgivaren som ska använda det insamlade materialet.
 • Om arbetsgivaren kommer att överföra uppgifter till tredje land.
 • Om arbetsgivaren kommer att använda uppgifterna för automatiserat beslutsfattande.
   

Undantag från informationsplikten

Vissa skyddsobjekt enligt skyddslagen undantas från kravet på informationsplikt.

Tystnadsplikt

Den som på något sätt hanterar det som filmas får inte sprida materialet, röja materialet eller utnyttja det på annat sätt. Undantag gäller för att lämna ut material till polisen eller åklagaren för att utreda brott eller till räddningstjänsten i syfte att förebygga eller begränsa redan inträffad olycka.

Datainspektionen utövar tillsyn

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för att dataskyddsförordningen tillämpas på rätt sätt. På Datainspektionens webbplats  uppdateras information om kameraövervakning löpande.
 

Läs mer här www.datainspektionen.se

 
Om arbetsgivaren inte följer kamerabevakningslagen eller dataskyddsförordningen kan Datainspektionen förelägga arbetsgivaren att betala sanktionsavgifter. De bestäms av dataskyddsförordningen.