Avtalet om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal

För att förhindra att anställda som slutar tar med sig företagshemligheter till konkurrenten, kan arbetsgivaren använda sig av en konkurrensklausul i anställningsavtalet.

Avtal om användningav konkurrensklausuler i anställningsavtal och Avtal om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister.Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK 2015.

Vad som gäller efter anställning upphört

Konkurrensklausuler tar normalt sikte på vad som gäller efter det att anställningen har upphört. Utgångspunkten är då att arbetstagaren är fri att ta vilken anställning som helst. Denna rätt kan dock ha begränsats genom avtal med den förre arbetsgivaren, en konkurrensklausul. Konkurrensklausuler är som huvudregel tillåtna med bör användast restriktivt.

Anställning hos konkurrent eller konkurrerande verksamhet

Normalt innebär en konkurrensklausul att arbetstagaren förbinder sig att under viss tid efter anställningens upphörande inte ta anställning hos en konkurrent eller på annat sätt bedriva konkurrerande verksamhet. En sådan klausul är vanligen kombinerad med en vitesklausul för den händelse arbetstagaren skulle bryta mot överenskommelsen. Vite innebär skyldighet att betala ett i förväg bestämt belopp.

Jämkning

Om en konkurrensklausul skulle vara alltför betungande, t.ex. därför att karenstiden har gjorts alltför lång eller vitesbeloppet för högt, kan klausulen komma att jämkas av domstol.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Om arbetsgivaren säger upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist anses normalt att en konkurrensklausul förlorar sin verkan.

Avtalet om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal

 
1969 års avtal om konkurrensklausuler gällde i princip endast teknisk utveckling inom industrin. Det nya avtalet har ett vidare tillämpningsområde och gäller alla företag där det finns företagshemligheter. Alltjämt är dock utgångspunkten att konkurrensklausuler ska användas restriktivt och efter en noggrann intresseavvägning i det enskilda fallet.

Vad är en konkurrensklausul?

Med en konkurrensklausul avses ett förbud intaget i ett anställningsavtal som innebär att arbetstagaren efter anställningens upphörande inte får ta anställning i, eller på annat sätt bedriva eller ta befattning med, konkurrerande verksamhet. Klausulen kan ha skrivits in i anställningsavtalet vid anställningens ingående eller senare under anställningen. Klausuler med annat innehåll, exempelvis förbud mot att värva arbetsgivarens kunder efter anställningens upphörande, omfattas inte av avtalet.
 

Företagshemligheter

För att konkurrensklausuler ska kunna användas krävs att det finns företagshemligheter i företaget. Med företagshemligheter avses information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och som skulle kunna skada näringsidkaren i konkurrenshänseende om den sprids. 
 

Personkretsen

Den personkrets inom företaget som kan bli föremål för en konkurrensklausul är begränsad. Som förutsättning för att en arbetsgivare ska kunna komma överens med en anställd om en konkurrensklausul gäller dels att det finns risk att arbetsgivaren skulle lida skada i konkurrenshänseende om företagshemligheter används i en konkurrerande verksamhet, dels att arbetstagaren genom utbildning eller erfarenhet har möjlighet att använda företagshemligheterna på ett sätt som medför sådan skada. 
 
Arbetstagare i företagsledande eller därmed jämförlig ställning omfattas inte av avtalet. Vidare gäller att en konkurrensklausul som huvudregel inte bör träda i kraft tidigare än sex månader efter anställningstillfället om arbetstagaren är nyutexaminerad vid anställningstillfället.
 
Konkurrensklausuler kan normalt användas endast i förhållande till tillsvidareanställda. I vissa fall kan konkurrensklausuler dock användas också beträffande tidsbegränsat anställda, exempelvis om en anställd fortsätter att vara anställd efter fyllda 67 år men då som tidsbegränsat anställd eller om företaget tillfälligt anlitar en expert på hög nivå. 
 

Bindningstid

Den tid efter anställningens upphörande under vilken konkurrensförbudet gäller kallas bindningstid. Denna bindningstid ska inte vara längre än vad arbetsgivaren behöver. Är tiden för skyddsbehovet kort bör bindningstiden inte överstiga nio månader. I övriga fall ska bindningstiden inte överstiga 18 månader såvida det inte finns särskilda skäl för en längre bindningstid. Sådana särskilda skäl kan finnas om produktcykeln är lång, som kan vara fallet inom exempelvis försvarsindustrin.
 

Kompensation

Under bindningstiden ska arbetsgivaren utge kompensation till arbetstagaren för ekonomisk förlust om denne på grund av konkurrensklausulen hindras att ta ny anställning eller annars att bedriva eller ta befattning med annan verksamhet. Kompensationen ska motsvara skillnaden mellan arbetstagarens månadslön vid anställningens upphörande och den (lägre) inkomst arbetstagaren har eller kunde ha haft i annan verksamhet. Ersättningen ska dock inte överstiga 60 procent av den månadsinkomst som arbetstagaren hade vid anställningens upphörande. Går arbetstagaren i pension gäller konkurrensförbudet men någon kompensation ska inte utges.
 
Finns det inget samband mellan en konkurrensklausul och en lägre eller utebliven inkomst ska arbetsgivaren inte utge någon kompensation. Om arbetsgivaren har avskedat arbetstagaren, och det funnits grund för avskedandet, kan arbetsgivaren besluta att helt eller delvis dra in kompensationen. 
 

Skadestånd

Konkurrensklausulen bör innehålla en regel om normerat skadestånd för den situationen att arbetstagaren bryter mot klausulen. Detta skadestånd bör normalt motsvara sex genomsnittliga månadslöner. Att skadeståndet är normerat betyder att arbetsgivaren inte behöver bevisa någon uppkommen skada utan skadeståndsskyldigheten inträder i och med avtalsbrottet. 
 
Om arbetstagaren sedan ett brott mot konkurrensklausulen påtalats fortsätter med, eller återupptar, sin konkurrerande verksamhet kan skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister utdöma återkommande viten i syfte att förmå arbetstagaren att upphöra med den konkurrerande verksamheten.
 

Situationer då en konkurrensklausul inte kan åberopas
 

En konkurrensklausul kan inte åberopas av arbetsgivaren om denne 
  • sagt upp en tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist, 
  • upplöst en anställning enligt 39 § lagen om anställningsskydd eller 
  • brutit mot anställningsavtalet i sådan grad att arbetstagaren har rätt att frånträda/häva anställningen.                                    


Omprövning av en konkurrensklausul

Under anställningen kan det fortsatta behovet av en överenskommen klausul tas upp till prövning på arbetstagarens initiativ. Arbetsgivaren har rätt att under anställningen ensidigt begränsa eller upphäva en överenskommen klausul.
 
Avser arbetstagaren att sluta sin anställning bör denne meddela detta till arbetsgivaren. Detta gäller även om anställningen upphör på grund av pensionering. Parterna bör överlägga om konkurrensklausulens fortsatta tillämpning och arbetstagaren ska lämna erforderlig information till arbetsgivaren, bl a om omständigheterna i den verksamhet som arbetstagaren avser att engagera sig i. 
 
Har arbetstagaren sagt upp sin anställning utan att i förväg ha meddelat arbetsgivaren detta, ska arbetstagaren på motsvarande sätt överlägga med arbetsgivaren, om denne begär det.
 
Om arbetstagaren begär det ska arbetsgivaren senast inom två veckor efter det att arbetsgivaren erhållit information av arbetstagaren om förändringen skriftligen meddela om klausulen ska gälla helt, delvis eller inte alls. Detta besked kan arbetsgivaren sedan inte ensidigt ändra.
 
Har arbetstagaren sagt upp sin anställning utan att först ha meddelat arbetsgivaren detta, kan arbetstagaren under vissa förutsättningar få konkurrensklausulen jämkad. Detta gäller om arbetstagaren respekterat klausulen och visar att ett lämnat besked från arbetsgivaren om begränsning eller upphävande av konkurrensförbudet skulle skapa väsentlig olägenhet för arbetstagaren. 
 

Exempel

I en bilaga till avtalet finns ett exempel på en konkurrensklausul. Bilagan utgör inte ett kollektivavtal.
 

Tvister

Tvist om avtalet eller om en konkurrensklausul ska handläggas enligt gällande förhandlingsordning och slutligt avgöras av skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister.

Vid upprättande av, eller tvist om, konkurrensklausuler rekommenderas en kontakt med Innovations- och kemiarbetsgivarnas jurister.
 

Alternativ till konkurrensklausul

Ett alternativ till en konkurrensklausul är en så kallat ”icke-värvningsklausul” som kan utformas ungefär enligt följande:

Om NN efter att anställningen upphört hos arbetsgivaren direkt eller indirekt åta sig uppdrag eller på annat sätt ägna sig åt verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet gäller följande:

Arbetstagaren får inte under en period av X månader efter anställningens upphörande utan arbetsgivarens skriftliga medgivande aktivt kontakta eller verka för att arbetsgivarens kunder, klienter eller medarbetare på något sätt avslutar sin relation till arbetsgivaren för att istället övergå till den med arbetsgivaren konkurrerande verksamheten (värvningsförbud).

Om arbetstagaren bryter mot denna bestämmelse ska han för varje enskilt avtalsbrott utge vite till arbetsgivaren med ett belopp motsvarande arbetstagarens avtalade fasta lön per månad multiplicerat med X. Om den skada som uppkommer hos arbetsgivaren till följd av arbetstagarens brott mot denna bestämmelse överstiger nämnda belopp har arbetsgivaren istället rätt till ersättning motsvarande skadans storlek.