Föräldraledighet

De anställda har lagstadgad rätt till föräldraledighet i en rad olika situationer. Ledigheten berättigar i stor utsträckning också till ersättning från föräldraförsäkringen i form av graviditetspenning, föräldrapenning respektive tillfällig föräldrapenning. Reglerna finns i två lagar, Föräldraledighetslagen och Socialförsäkringsbalken.

Dessutom kan förälder ha rätt till ledighet under tid då föräldern får kommunalt vårdnadsbidrag. (Nya kommunala vårdnadsbidrag beviljas inte efter 31januari 2016. Vårdnadsbidrag som beviljats före 31 januari 2016 löper beslutsperioden ut.)


Förutom föräldrapenning kan tjänstemän ha rätt till föräldraledighetstillägg enligt kollektivavtalet och arbetare kan ha rätt till föräldrapenningtillägg FPT enligt den försäkring som arbetarna omfattas av.


Under detta avsnitt finns också information om löneavdrag under föräldraledighet och om semesterlönegrundande frånvaro.
Nedan följer en kort sammanfattning av reglerna. Läs under respektive rubrik för mer utförlig information.

Ledighet och förmåner i korthet

Föräldraledighet

Hel ledighet med eller utan föräldrapenning i 18 månader från och med barnets födelse oavsett om föräldern får föräldrapenning eller inte. Därutöver rätt till hel ledighet när föräldern tar ut hel föräldrapenning.

Delledighet med föräldrapenning: Förkortning av arbetstiden under den tid när föräldern får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning.

Delledighet utan föräldrapenning: Förkortning av arbetstiden med upp till en fjärdedel för vård av barn som inte fyllt åtta år eller som är äldre men inte avslutat sitt första skolår.

Mammaledighet: Sammanhängande ledighet minst sju veckor före den beräknade förlossningen och sju veckor efter förlossningen. Två veckor av denna mammaledighet är obligatorisk ledighet för mamman. Mamman har också rätt att vara ledig för att amma barnet.

Ledighet med tillfällig föräldrapenning: Ledighet under tid när arbetstagare får tillfällig föräldrapenning i form av hel, tre fjärdedels, halv, fjärdedels eller åttondels ersättning.Observera att den förälder, eller den som denne sätter i sitt ställe, har rätt till ledighet om Försäkringskassan betalar ut tillfällig föräldrapenning. Detta oavsett om barnet är sjukt eller inte. Så länge kassan betalar ut tillfällig föräldrapenning föreligger en rätt till ledighet.


Hel ledighet eller ledighet i form av förkortning av normal arbetstid med hälften för en förälder till ett barn för vilket lämnas helt vårdnadsbidrag.(Enligt förslag så kommer nya vårdnadsbidrag inte att beviljas efter 1 februari 2016)

Föräldrapenning vid barns födelse 

480 dagar sammanlagt för föräldrarna. Rätten kan överlåtas till andra föräldern, utom ett antal dagar som är reserverade för vardera föräldern. För barn födda före 2016 har vardera föräldern 60 dagar med föräldrapenning som inte kan överlåtas. Om barnet är fött 2016 och senare har vardera föräldern rätt till 90 dagar med föräldrapenning som inte kan överlåtas.

För barn födda före 1 januari kan föräldrapenning vid barns födelse kan tas ut tills barnet fyller åtta år eller den senare tidpunkt då barnet avslutar första skolåret.

För barn födda efter den 1 januari 2014 gäller att föräldrapenning kan tas ut tills barnet fyller tolv år eller den senare tidpunkt då barnet avslutar femte skolåret.


Tillfällig föräldrapenning

Tillfällig föräldrapenning ("VAB") innebär ersättning till exempel när barn eller dess vårdnadshavare blir sjuka. Den kan även utgå när den andra föräldern måste följa ett annat barn till läkare och liknande.

Antal dagar: 120 dagar/barn och år, varav 60 dock inte kan tas ut vid ordinarie vårdnadshavares sjukdom.

Pappadagar/partnerdagar vid barns födelse: tio dagar/barn.
Ersättningsnivå 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten avseende lönedelar upp till 7,5 gånger prisbasbeloppet.

Tillfällig föräldrapenning gäller normalt för vård av barn som är äldre än 240 dagar men inte har fyllt tolv år. Rätten till ledighet med tillfällig föräldrapenning kan överlåtas till annan än förälder. Tillfällig föräldrapenning kan utges även till barn mellan 12 och 16 år i de fall barnet på grund av sjukdom, psykisk utvecklingsstörning eller annat funktionshinder är i behov av särskild tillsyn. Den tillfälliga föräldrapenningen kan även utges för vård av ett barn som fyllt 16 men inte 21 (samt i vissa fall upp till 23 år) om barnet omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.