Förbud mot missgynnande av föräldralediga

Föräldraledighetslagen (16 §) innehåller ett förbud mot missgynnande av arbetssökande eller arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet.

Förbudet gäller under rekrytering, vid anställning, beslut om befordran eller utbildning till befordran, beslut om eller vidtagande av åtgärd som rör annan utbildning, yrkesvägledning eller yrkespraktik, tillämpande av löne- eller andra anställningsvillkor, ledning och fördelning av arbetet, uppsägning, avsked, permittering eller vidtagande av annan ingripande åtgärd.

Rätt till samma allmänna löneutveckling

En en föräldraledig normalt ska ha samma allmänna löneutveckling och  andra anställningsvillkor i övrigt under föräldraledigheten som när arbetstagaren arbetar enligt sin normala arbetstid. Med löne- eller andra anställningsvillkor menas förmåner som utges till följd av lag, kollektivavtal, anställningsavtal och ensidigt utgivna förmåner.  Avsikten är att den föräldraledige inte under ledigheten ska tappa i lönehänseende i förhållande till arbetskamrater eller i förhållande till hur löneutvecklingen kan antas skulle ha varit om ledigheten inte tagits ut. Den som regelmässigt erhållit goda löneökningar ska kunna räkna med att lönesättningen sker på samma sätt under föräldraledigheten.

Arbetstagaren har ingen rätt till viss löneutveckling men lagen ger arbetstagaren en rätt att inte missgynnas av skäl som har samband med föräldraledighet. Ett missgynnande kan föreligga om arbetstagaren gått miste om en förmån eller en löneutveckling som arbetstagaren haft befogad anledning att räkna med.

Andra former av missgynnande

Missgynnande kan ske även på annat sätt än genom lönesättningen. Arbetsgivaren får exempelvis i princip inte avbryta en provanställning, eller välja att inte låta en sådan anställning övergå i en tillsvidareanställning, av skäl som har samband med föräldraledighet. 

Skydd för anställningen

En uppsägning eller ett avskedande som sker av skäl som har samband med föräldraledighet ska ogiltigförklaras om arbetstagaren begär det.

Undantagsregeln

Förbudet mot missgynnande gäller inte om olika villkor eller olika behandling är en nödvändig följd av föräldraledigheten. Så är fallet om en viss följd eller effekt av ledigheten inte går att undvika utan att den ledige arbetstagaren behandlas mer gynnsamt än andra arbetstagare på ett sätt som kan uppfattas som orättvist mot dessa eller som annars framstår som orimligt eller uppenbart omotiverat.

Exempel på situationer när ett missgynnande är en nödvändig följd av ledigheten är att lönen uteblir eller reduceras om arbetstagaren är helt eller delvis föräldraledig och att ob-tillägg eller skifttillägg faller bort om arbetstagaren inte längre arbetar på obekväm tid eller i visst skift.

Ska en kortare tidsbegränsad anställning tillsättas och en sökande förklarar att han eller hon avser att ta ut föräldraledighet som ska pågå hela eller en stor del av anställningen är det normalt inte meningsfullt att den arbetssökande ska kunna göra anspråk på arbetet. I en sådan situation bör det kunna anses att det är en nödvändig följd av ledigheten att den arbetssökande nekas anställningen. Att arbetsgivaren blir tvungen att anställa en vikarie är dock inte en omständighet som typiskt sett ger arbetsgivaren rätt att neka en arbetssökande anställning. Anställningens och ledighetens längd liksom möjligheterna för mindre arbetsgivare att parera förändringar i arbetsstyrkan bör kunna vägas in i bedömningen.

Bevisregler med mera

I fråga om orsakssambandet mellan missgynnandet och föräldraledigheten gäller att ledigheten inte behöver vara det enda, eller ens det viktigaste, skälet till missgynnandet. Om föräldraledigheten är en av flera orsaker till missgynnandet föreligger ett orsakssamband. En särskild bevisregel gäller som innebär att den arbetssökande eller arbetstagaren ska visa omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit missgynnad av skäl som har samband med föräldraledigheten. Det är sedan upp till arbetsgivaren att visa att sådant missgynnande inte skett eller att missgynnandet är en nödvändig följd av föräldraledigheten.