Föräldrapenningtillägg för arbetare

Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om att utöka avtalsförsäkringarna för arbetare med en försäkring som innebär att en arbetstagare som är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan kan få en kompletterande ersättning. Försäkringen är benämnd Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT). Det är AFA Försäkring som är försäkringsgivare men det är Fora som står för administrationen av den. 

Avtalsförsäkringar i kollektivavtal IKEM – IF Metall

Från och med 1 januari 2014 ingår FPT i försäkringspaketet för arbetare som består av Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), Avtal om omställningsförsäkring (Avgångsbidrag (AGB) och omställningsstöd) samt Avtalspension SAF-LO med premiebefrielseförsäkringen.
 

Företag som följer något av IKEM:s kollektivavtal med IF Metall utan att vara formell bunden vid kollektivavtal omfattas också av FPT.

FPT-premien

Någon premie för försäkringen kommer inte att tas ut för 2016.

En kort sammanfattning av försäkringsvillkoren:

Varje försäkrad arbetstagare kan få FPT utbetalt under maximalt 180 kalenderdagar per barn i samband med födelse eller adoption. En förutsättning är att arbetstagaren får föräldrapenning på sjukpenningnivå från Försäkringskassan. Flerbarnsfödsel ger inte rätt till dubbla eller fler dagar.
 
En arbetstagare som har varit anställd under minst 12 månader under en ramtid av fyra år har rätt till FPT i 60 dagar. En arbetstagare som varit anställd under minst 24 månader har rätt till FPT i 180 dagar.
 
Anställningstiden ska vara sammanlagt 12 eller 24 månader vid barnets födelse eller adoptionstillfället under en ramtid av fyra år hos en eller flera arbetsgivare som har FPT-försäkringen. Frånvaro från anställningen utöver sex månader i följd räknas inte som kvalifikationstid, om inte frånvaron beror på sjukdom, hel ledighet med lön eller hel ledighet enligt föräldraledighetslagen.
 
En anställd har rätt till FPT under en sammanhängande föräldraledighetsperiod enligt föräldraledighetslagen. Varje ersättningsdag, oavsett om uttaget av föräldrapenning enligt lag är partiellt eller helt, förbrukar en hel FPT-dag.
 
FPT betalas som längst till och med att barnet fyller 18 månader. Vid adoption räknas 18 månader från adoptionstillfället.
 
FPT motsvarar 10 % av inkomsten upp till 10 prisbasbelopp och 90 % på lönedelar däröver. FPT-beloppet ska vara proportionellt i förhållande till uttaget av föräldrapenning.
 
Försäkringsvillkoren i dess helhet hittar du i rutan till höger.
 
Exempel på FPT-ersättning
AFA Försäkring har utarbetat exempel på hur FPT-ersättningen fungerar i praktiken. Här kommer du till AFA:s exempel.

Övergångsbestämmelser

FPT kan även betalas ut till en anställd som fått barn eller adopterat barn före 1 januari 2014, om arbetsgivaren enligt kollektivavtal har varit skyldig att utbetala ersättning motsvarande föräldrapenningtillägg.
 
Har arbetstagaren fått ersättning från arbetsgivaren minskas antalet ersättningsdagar från FPT-försäkringen med de dagar som arbetsgivaren redan betalat för. Arbetsgivaren står för hela kostnaden för den ersättning som hänför sig till dagar till och med årsskiftet 2013/2014 även om utbetalningen av ersättningen sker under 2014. FPT betalar endast ut ersättning för dagar från och med 1 januari 2014.
 
En anställd som förbrukat sin rätt till tillägg enligt sådant avtal har inte någon rätt till FPT.

Anmälan om föräldrapenningtillägg (FPT)

För att ansöka om FPT ska den anställde göra en anmälan till AFA Försäkring.
 

Här kan du läsa om hur din anmälan tas om hand - AFA försäkrings webbplats www.afaforsakring.se

Anställd som inte har möjlighet att anmälan via webben kan istället ringa AFA Försäkrings kundcenter på 0771-88 00 99.
 
Även arbetsgivaren kan göra en anmälan men sådan skyldighet föreligger inte. För att kunna göra en anmälan ska arbetsgivaren ha information om den anställde, den anställdes föräldraledighetsperiod, anställningsuppgifter samt uppgifter om arbetsgivaren.
 
►Till höger under relaterad information hittar du mer information gällande FPT.