Ledighet - Närståendevård

En anställd har rätt att vara ledig från sitt arbete för att vårda en svårt sjuk närstående person. Den anställdes rätt till ersättning, och därmed rätt till ledighet, prövas och beslutas av Försäkringskassan. En arbetstagare har rätt till ledighet i den omfattning  denne får ersättning från Försäkringskassan.

Ledighetens omfattning och förläggning

Arbetstagaren ska så snart som möjligt underrätta arbetsgivaren och om det är möjligt ange hur länge ledigheten kommer att vara. Arbetstagaren bestämmer själv inom ramen för Försäkringskassans beslut hur ledigheten ska tas ut, det vill säga veckodag och tidpunkt på dygnet. 

Ersättningen och därmed även rätten till ledighet omfattar högst 100 dagar sammanlagt för den person som vårdas. Antalet dagar är knutet till personen som vårdas. Den anställde kan avbryta en ledighet som är påbörjad och återgå i arbete när som helst.

Anställningsvillkoren får inte förändras

Arbetsgivaren får inte avskeda eller säga upp den anställde enbart av det skälet att han eller hon vill utnyttja sin rätt enligt denna lag. Inte heller får anställningsvillkoren försämras.

Ledigheten ger inte rätt till lön. Arbetsgivaren gör tjänstledighetsavdrag enligt gällande kollektivavtal. Ledigheten är semesterlönegrundande i 45 dagar.

Ansökan om närståendepenning till Försäkringskassan

Arbetstagaren har 90 dagar från dagen de önskar ersättning på sig att inkomma med ansökan till Försäkringskassan. Det innebär att Försäkringskassan i många fall inte har hunnit fatta beslut om rätt till ersättning innan arbetstagaren begär ledighet från arbetsgivaren.