Ledighet - Starta eget

Arbetstagare har rätt att få ledigt under sex månader från sitt arbete för att bedriva näringsverksamhet (starta egen verksamhet).

Arbetstagaren har endast rätt till en period av ledighet hos en och samma arbetsgivare. Det krävs också att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste sex månaderna eller i sammanlagt tolv månader under de senaste två åren.

Arbetstagaren har enbart rätt att vara ledig på heltid. Någon rätt till ledighet på deltid finns enligt lagen inte.

Anmälan tre månader i förväg

Anmälan om ledighet måste göras minst tre månader innan ledigheten ska börja. I samband med anmälan ska arbetstagaren ange hur länge han eller hon avser att vara ledig. Ledigheten kan endast tas ut som hel ledighet.

Arbetsgivaren ska besluta inom en månad

Senast inom en månad efter anmälan ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om sitt beslut.

Om den anställde planerar att starta en verksamhet som konkurrerar med någon del av arbetsgivarens verksamhet kan ledighet nekas.

Ledigheten kan avbrytas

Om den anställde avbryta ledigheten har arbetsgivaren har möjlighet att skjuta på återgången i högst en månad.

Anställningsvillkoren får inte försämras

Den anställde får inte avskedas eller sägas upp enbart av det skälet att han eller hon vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt denna lag. Inte heller får anställningsvillkoren försämras.

Det finns ingen skyldighet att betala lön under ledigheten. Tjänstledighetsavdrag görs enligt gällande kollektivavtal. Ledigheten är inte semesterlönegrundande.