Löneavdrag och kvittning

Kvittning är när en arbetsgivare gör avdrag på lönen för en skuld som arbetstagaren har till arbetsgivaren. Rätten att kvitta en skuld genom löneavdrag begränsas av Kvittningslagen. Exempelvis om arbetsgivaren vill göra avdrag av för felaktigt utbetald lön.

Löneavdrag som sker som ett led i löneberäkningen, exempelvis sjukavdrag och tjänstledighetsavdrag, är inte kvittning och får ske. Förutsättningen är att det sker i samband med löneberäkning för den aktuella månaden och inte vid ett senare tillfälle för att korrigera en felaktigt utbetald lön. Detta innebär att kvittningslagen inte är tillämplig på avdrag som görs enligt sedvanliga rutiner inom ramen för ett preliminärt löneutbetalningssystem.

Situationen blir dock en annan om längre tid – kanske flera månader – förflyter mellan den preliminära löneutbetalningen och lönekorrigeringen. Detta kan bli fallet då avdrag görs för en sjukfrånvaro månaden efter frånvaron. Om en sjukfrånvaro sträcker sig över flera månader kan ett sådant avdrag komma att ”rullas” över flera månader utan att verkställas. Korrigeringen kan då komma utgöra en otillåten kvittning. I Arbetsdomstolens praxis har avdrag inom tre till fyra månader accepterats. Om avdragen ”rullas” över en längre tid kan de bli tveksamma. En viktig omständighet är om arbetstagaren har haft skäl att uppfatta situationen så att den preliminära lönen ännu inte är slutligt reglerad. Ur denna synvinkel kan det vara betydelsefullt om arbetsgivaren på ett tidigt stadium har lämnat ett klart besked till arbetstagaren av innebörd att en korrigering med ett visst belopp kommer att ske vid ett senare tillfälle.

Läs om Kvittning här