Lönebildning

Här under respektive rubrik i menyn till vänster finns information för dig som arbetar med lönebildningsfrågor. Du hittar exempelvis stöd hur man håller utvecklings- och lönesamtal, information om belöningssystem och hur dessa kan se ut, lönestatistik samt hur man tar fram en lönepolicy.

Företags- och medarbetarnära lönebildning

Lönebildningen har en betydande roll för att stärka företag och svensk ekonomins utvecklingskraft. En lönebildning som har fokus på produktivitet och tillväxt behöver vara företagsanpassad och individuell. När medarbetare får allt fler och varierande arbetsuppgifter lämpar sig inte en centraliserad lönebildning. Lönebildningen ska relateras till den egna insatsen och arbetsplatsens resultat. Därför arbetar IKEM med både centrala och lokala insattser för att företags- och medarbetarnära lönebildning ska fungera.

Vad betyder lönen?

Lönen är viktig, den betyder mycket för både företag och medarbetare. Lönen bidrar till att företaget kan rekrytera och behålla rätt kompetens och rätt använd utgör den en drivkraft för goda insatser, kompetensutveckling och bra arbetsresultat. Lokal och individuell lönebildning är en förutsättning för att företaget ska kunna bedriva ett aktivt lönearbete som leder till att både företaget och medarbetarna utvecklas.

Utbildning

Innovations- och kemiindustrierna  anordnar med jämna mellanrum utbildningar och temadagar relaterade till lönebildningsområdet där du som medlem har möjlighet att delta. Vi arrangerar även företagsinterna utbildningar där vi gemensamt planerar för en anpassad utbildning för just ditt företag.

Partsgemensam lönekonsultation

Som ett led i att stödja våra löneavtal kan vi erbjuda partsgemensamma lönekonsultationer. Det innebär att företrädare för dem som tecknat avtalet kommer och delar med sig av tips och idéer om hur avtalet är tänkt att fungera. Partsgemensam lönekonsultation kan vara bra då det lokala arbetet kört fas.