Delpension enligt avtal

I kollektivavtalsförhandlingarna 2013 kom arbetsgivarorganisationer och fackförbunden inom industrin överens om att införa en möjlighet till delpension. Parternas avsikt var att underlätta möjligheterna att kunna arbeta till en högre ålder med anledning av att behovet ökat att befolkningen stannar kvar längre i arbete på arbetsmarknaden innan pensionering.

Avtal 2017: Avsättning och jämkade premier för avsättning till  delpension
 

Möjligheten till delpension innebär att arbetare från 60 års ålder och tjänstemän från 62 års ålder har en möjlighet att ansöka om en kollektivavtalad delpension.  Om arbetsgivaren beviljar ansökan om delpension övergår anställningen till att gälla med ny (lägre) tjänstgöringsgrad.

Hur går en ansökan om delpension till praktiskt?

Arbetstagaren ska skriftligen ansöka om delpension sex kalendermånader före det att delpensionen ska början gälla. Av ansökan ska också tydligt framgå vilken sysselsättningsgrad som avses. Samtidigt med ansökan ska arbetstagaren underrätta den lokala fackliga organisationen (ej skyldighet för arbetsgivaren att underrätta facket). 

Senast två månader från det att arbetsgivaren mottagit ansökan ska arbetsgivaren skriftligen till arbetstagaren och den lokala fackliga organisationen meddela svar om ansökan beviljas eller inte. Överenskommelse om uppskov av tidsfristen kan träffas med arbetstagaren.

Vilka skyldigheter har arbetsgivaren att bevilja den anställde delpension?

En förutsättning för att bevilja den anställde delpension, är att delpensionen inte innebär en så kallad beaktansvärd störning. Störningar av mindre omfattning kan inte anses utgöra hinder mot uttag av delpension och den beaktansvärda störningen måste kunna konstateras föreligga vid en objektiv bedömning. Om arbetsgivaren genom att vidta åtgärder enkelt kan minska eller helt eliminera de störningsmoment som uppstår bör det normalt inte anses föreligga hinder mot uttag av delpension. Arbetsgivaren måste i sin bedömning väga in möjligheten till en viss omfördelning av arbetsuppgifter mellan anställda i syfte att möjliggöra deltidspensionering. Arbetsgivaren ska däremot inte behöva överväga lösningar som innebär nyanställning av personal på deltid eller inhyrning av arbetskraft.

Är arbetsgivaren skyldig att omplacera för att kunna bevilja delpension?

Prövningen av om delpension kan beviljas sker utifrån att arbetstagaren ska behålla de arbetsuppgifter han/hon redan har. Arbetsgivaren och arbetstagaren är naturligtvis fria att komma överens om en delpension som medför en omplacering. Arbetsgivaren är skyldig att diskutera och överväga möjligheten att omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter men inte att faktiskt genomföra omplaceringen. Däremot kan arbetsgivaren drabbas av skadeståndsskyldighet om han underlåter att komma överens om en omplacering som utan beaktansvärd störning i verksamheten hade möjliggjort en delpension.

Kan företagen neka den anställde delpension och vad händer i sådana fall då?

Om ansökan om delpension avslås kan den anställde få ansökan prövad i lokal och central förhandling. I den lokala eller centrala förhandlingen prövas delpensionen mot 50 procent tjänstgöringsgrad för arbetare och 80 procent tjänstgöringsgrad för tjänsteman oavsett vilken delpensionsgrad den anställde ansökt om. Prövningen är slutlig i frågan om delpension kan beviljas eller inte i den centrala förhandlingen.

Om parterna varken i lokal eller central förhandling kan komma överens i frågan om delpension kan lokal facklig organisation begära lokal förhandling om skyldighet för arbetsgivaren att betala skadestånd för felaktig avtalstillämpning. För att utdömande av skadestånd för felaktig avtalstillämpning ska komma i fråga, är det avgörande huruvida arbetsgivaren vid sin bedömning brustit i tillräcklig noggrannhet och aktsamhet samt i sin hänsyn till arbetstagarens intressen. Skadeståndsfrågan behandlas i enlighet med reglerna i förhandlingsordningen.

En arbetstagare kan aldrig tilltvinga sig delpension med stöd av avtalet. Inte heller kan domstol förordna om att delpension ska beviljas.

Arbetsgivaren har ett stort ansvar: Har den anställde och facket något ansvar gällande delpension?

Arbetsgivaren har ett ansvar för att seriöst och konstruktivt pröva om det är möjligt att bevilja en ansökan om delpension. Den anställde och den lokala fackliga organisationen har på sin sida ett ansvar för att ange konkreta enkla åtgärder som arbetsgivaren kan vidta för att kunna bevilja deltidspensionering. Ansvaret är således delat.

Kan den som fått delpension enligt avtalet arbeta mertid?

Ja, den som fått delpension kan naturligtvis behöva fullgöra mertidsarbete i vissa situationer. Däremot är inte tanken att den som fått delpension beviljad ska arbeta i en omfattning motsvarande en högre tjänstgöringsgrad eller motsvarande det tidigare heltidsmåttet.

Hur kontrollerar du att den anställde inte arbetat med annat vid godkänd delpension? Kan den som fått delpension enligt avtalet fortsätta med en bisyssla?

Arbetstagaren kan givetvis åta sig uppdrag i ideella föreningar, bedriva hobbyverksamhet eller ta anställningar av mindre omfattning. Det gäller inte några inskränkningar av arbetstagarens möjligheter på det här området utöver vad som allmänt följer av ett anställningsavtal, till exempel förbudet mot att bedriva konkurrerande verksamhet och förbudet mot att åta sig uppdrag som är olämpliga eller annars kan utgöra hinder mot fullgörandet av förpliktelserna enligt anställningsavtalet.

Är den som ansöker och får delpension beviljad fullt ersatt på den lediga andelen?

Nej, det finns ingen garanti för det. Premier för delpension betalas in till de anställdas individuella avtalspensionskonton i Avtalspension SAF-LO (ASL) för arbetare och ITP för tjänstemän. Detta innebär att de anställda genom åren ackumulerar pensionsmedel för en framtida delpension. Det sparade kapitalet för varje individ kommer därmed sannolikt att kunna täcka upp olika för olika individers delpension samt att pensionskapitalet kommer att räcka olika lång tid.

Vad händer med intjänandet av tjänstepension när anställningen omregleras till en ny lägre tjänstgöringsgrad i och med delpensionen?

För arbetare blir den nya (lägre) tjänstgöringsgraden tjänstepensionslönegrundande.

För tjänstemän som omfattas av den premiebestämda tjänstepensionen (ITP 1) är det den nya (lägre) tjänstgöringsgraden som blir tjänstepensionslönegrundande.

För tjänstemän som omfattas av den förmånsbestämda tjänstepensionen (ITP 2) fortsätter den tidigare (högre) tjänstgöringsgraden att vara pensionslönegrundande. Det gäller även efter lönerevision, vilket innebär att arbetsgivaren rapporterar den heltidslön som tjänstemannen skulle ha haft efter lönerevision.

Övriga frågor om delpension

Läs  vidare om debitering av delpensionspremier, vilka regler som gäller för uttag av delpension samt frågor kring återföring av arbetstidsförkortning här under Arbetsgivarguiden på sidan Försäkringar: Återbetalning av avgifter

 

Kontakta IKEM:s arbetsgivarjour om du har några frågor gällande delpension för ditt avtalsområde. Till höger på denna sida finns kontaktuppgifter till arbetsgivarjouren.