Skadeståndsansvar

Vad gör du som arbetsgivare då en anställd har råkat orsaka en skada i tjänsten? Vilka regler gäller när en arbetstagare medvetet har orsakat en skada? Hur kan du som arbetsgivare skydda dig mot eventuella skador?

Skadeståndslagen

Enligt Skadeståndslagen har arbetsgivaren ansvar för skador som hans anställda orsakar i tjänsten. Det är därför lämpligt för arbetsgivaren att skydda sig genom en särskild ansvarsförsäkring. Det finns skäl för den arbetsgivare som inte redan har ansvarsförsäkring att teckna en sådan hos ett försäkringsbolag. Ansvarsförsäkring ingår normalt i paket som försäkringsbolagen erbjuder företagen. Dessa kan omfatta brand-, vatten-, inbrotts-, rån-, avbrotts- och ansvarsförsäkring. Även särskild maskinförsäkring kan ingå.

Arbetsgivarens så kallade principalansvar

Arbetsgivaren är skyldig ersätta en skada som hans anställda förorsakar genom fel eller försummelse i tjänsten – så kallat principalansvar. Detta gäller oberoende av om arbetsgivaren själv kan lastas för skadan. Ansvaret är vidsträckt och gäller oavsett om den skadevållande medarbetaren har en överordnad eller underordnad ställning och oavsett verksamhetens art. Reglerna om principalansvar återfinns i kap. 3 i Skadeståndslagen.

Principalansvaret gäller endast om skadevållaren handlat i tjänsten. Det kan dock gälla även om handlingen inte direkt avsett en arbetsuppgift eller om skadan orsakats utom arbetstiden. Principalansvaret omfattar person- och sakskador. Det kan till exempel bli aktuellt att ersätta en skada som består i förlorad arbetsförtjänst.

Uppsåtligt vållad skada

Principalansvaret är begränsat när skadevållaren handlat medvetet. Om till exempel en förman under arbetsledning misshandlar en underordnad arbetare, eller vice versa, kan arbetsgivaren bli ersättningsskyldig. Principalansvaret omfattar däremot inte exempelvis skador som arbetstagare tillfogar varandra vid ett privat slagsmål under en arbetsrast.

Lagens huvudprinciper

Bland lagens bestämmelser kan följande framhållas:

  • Var och en som orsakar skada ska i princip ersätta denna.
  • En arbetsgivare är skyldig att ersätta skador som hans anställda orsakar i tjänsten. Han har så kallat principalansvar.
  • Arbetsgivarens ansvar kan jämkas om det skulle bli oskäligt betungande. Vid sakskada kan ansvaret jämkas om det är motiverat med hänsyn till försäkringsförhållandena.
  • En arbetstagare blir skadeståndsskyldig endast i mycket speciella fall.
  • Staten eller kommunen ska med vissa begränsningar ersätta person- eller sakskada eller direkt tillfogad så kallad ren förmögenhetsskada som vållats genom fel eller försummelse.

Stöld

En praktisk fråga rör arbetsgivarens ansvar för stölder som arbetstagare begår mot varandra på arbetsplatsen. Om en arbetsgivare vidtar särskilda åtgärder för att förhindra sådana stölder, till exempel genom att tillhandahålla låsta skåp eller ordna övervakning av en parkeringsplats, kan han enligt lagens förarbeten bli skyldig att ansvara för att dessa anordningar är effektiva.

Jämkning

Skadestånd kan jämkas om det anses orimligt betungande med hänsyn till arbetsgivarens ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter. Enligt förarbetena ska jämkning inte komma ifråga om arbetsgivaren hade kunnat skydda sig genom ansvarsförsäkring. Vid sakskada kan jämkning ske med hänsyn till försäkringar eller försäkringsmöjligheter. Innebörden är att företaget normalt inte ska riskera skadeståndsansvar om den skadelidandes försäkring täcker skadan (till exempel brandförsäkring).

Arbetstagarens skadeståndsansvar

Arbetstagaren är skadeståndsskyldig för fel eller försummelse i tjänsten endast om det föreligger speciella skäl. I sådana fall tar man hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter (kap. 4).

Det allmännas skadeståndsansvar

Staten och kommunen svarar för skador som uppkommit vid myndighetsutövning, i den utsträckning som framgår av kap. 3.

Skolelever

Enligt skadeståndslagen jämställs skolelever med arbetstagare när de utför arbete i ett företag som ett led i sin utbildning.

Genom kommunernas ansvarsförsäkring gäller följande:

  • Försäkringen avser grund- och gymnasieskolans samtliga elever som arbetar hos arbetsgivaren som ett led i sin utbildning.
  • Försäkringen gäller även förmögenhetsskada i samband med brott.
  • Ansvar för eleven mot utomstående ingår i försäkringen.

Kommunerna brukar svara för självrisken. Arbetsgivaren bör se till att vederbörande kommun bekräftar sitt ansvarsåtagande innan elever tas emot på företagen.

Trygghetsförsäkring

Arbetsgivare är skyldig att teckna trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) enligt kollektivavtal.