Skattelättnader utländsk arbetskraft

Reglerna om skattelättnad har tillkommit för att underlätta rekryteringen av utländska experter på sådan kompetensnivå att det är svårt att rekrytera inom Sverige.

De personer som omfattas av skattelättnaderna är:

  • specialister inom tekniskt avancerad och kunskapsintensiv verksamhet
  • högt kvalificerade forskare
  • personer i företagsledande ställning eller andra nyckelpersoner

 

Bestämmelser om skattelättnader för utländska arbetstagare, så kallad expertskatt,  finns i 11 kap. 22-23 a §§ inkomstskattelagen (1999:1229). De omfattar experter/specialister, forskare och andra nyckelpersoner samt alla med en månatlig ersättning över en viss nivå. Bestämmelser om Forskarskattenämnden finns i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden.

Skattelättnadernas utformning

Skattelättnaderna innebär att 75 procent av lönen och annan ersättning av arbetet tas upp som intäkt vid beskattningen. I övrigt beskattas inkomsten enligt vanliga regler. Motsvarande underlag, det vill säga 75 procent av ersättningen, används vid beräkningen av socialavgifterna. Det betyder att 25 procent av arbetsinkomsten blir skattefri och fri från socialavgifter.

Skattelättnaderna innebär också att vissa kostnadsersättningar från arbetsgivaren som är relaterade till vistelsen i Sverige är fria från beskattning. De ingår inte heller i underlaget för socialavgifter.

Det gäller kostnadsersättning för:

  • flyttning till och från Sverige
  • barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller liknande
  • två hemresor per år till tidigare hemland för arbetstagaren och övriga familjemedlemmar.

Vilka omfattas av skattelättnaderna?

De som kan komma i fråga för skattelättnader är personer som når upp till en viss ersättningsnivå (som per månad ska överstiga två gånger prisbasbeloppet  för det kalenderår då arbetet påbörjas).

För de personer som inte når upp till den ersättningsnivån kan skattelättnader komma i fråga för experter/specialister, forskare, företagsledare eller andra nyckelpersoner.

Skattelättnadernas giltighetstid
Skattelättnaderna gäller under de tre första åren av vistelsen i Sverige.

Formella förutsättningar
Vistelsen i Sverige ska vara avsedd att vara i högst fem år.

Arbetstagaren får inte vara svensk medborgare och får inte heller ha bott eller vistats stadigvarande i Sverige någon gång under de fem kalenderår som föregått det år då arbetet påbörjas.

Arbetsgivaren ska höra hemma i Sverige eller vara ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige. Med arbetsgivare avses den som betalar ut lönen.

Ansökan om skattelättnad finns att hämta på forskarskattenämndens hemsida där det också finns mer information. Ansökan måste ha inkommit senast tre månader efter det att den anställde påbörjat arbete i Sverige. För sent inkommen ansökan avvisas.