Utlandstjänstgöring

Kollektivavtalade försäkringar

LFU - läkekostnadsförsäkring

När en arbetstagare, arbetare eller tjänsteman ska arbeta utomlands, ska arbetsgivaren teckna en läkekostnadsförsäkring (LFU) från utlandstjänstgöringens första dag.

Om avtal träffas om detta kan LFU kan också omfatta make, maka, sambo och barn under 21 år om familjen följer med vid utlandstjänstgöringen.

Enligt avtalet om social trygghet för tjänsteman vid utlandstjänstgöring kan en arbetsgivare i vissa fall helt eller delvis svara för motsvarande ersättning själv istället för att teckna LFU. Arbetsgivaren ska i sådana fall teckna en kreditförsäkring som garanti för detta åtagande. Kontakta LFU-nämndens kansli för mer information

Läs mer och se vara försäkringen kan tecknas på Collectums webb.

ITP Utland

En tjänsteman som på arbetsgivarens uppdrag arbetar utomlands omfattas av kollektivavtalet om ITP och TGL. ITP Utland ersätter det allmänna försäkringsskydd som i vissa fall inte länger gäller vid utlandstjänstgöring.

Utlandstjänstgöring inom EU och EES

Under två år
Arbetsgivaren behöver inte anmäla utlandstjänstgöringen till Collectum. För en tjänsteman som är utsänd till ett EU-land, EES-land eller Schweiz gäller svensk socialförsäkring i 24 månader.

Över två år
Gör en anmälan till Collectum om dessa kriterier är uppfyllda:

 • Den anställde ska tjänstgöra utomlands i minst två år.
 • Utlandstjänstgöringen innebär att ni inte längre kommer att betala sociala avgifter för den anställde i Sverige.
 • Den anställde omfattas av svensk arbetsskadeförsäkring och arbetslöshetsförsäkring innan utlandstjänstgöringen påbörjas
   

Utlandstjänstgöring utanför EU och EES

Under ett år
Arbetsgivaren behöver inte anmäla utlandstjänstgöringen till Collectum. Arbetsgivaren bör dock anmäla adressändring om vi behöver kontakta den anställde under utlandsvistelsen.

Över ett år
Gör en anmälan till Collectum om dessa kriterier är uppfyllda.

 • Den anställde ska tjänstgöra utomlands i minst ett år.
 • Utlandstjänstgöringen innebär att ni inte längre kommer att betala sociala avgifter för den anställde i Sverige.
 • Den anställde omfattas av svensk arbetsskadeförsäkring och arbetslöshetsförsäkring innan utlandstjänstgöringen påbörjas.
   

Läs mer på Colletums webbplats  Collectum


Var ska den utsände skatta?

Om en person arbetar i utlandet mer än sex månader slipper han/hon, under vissa förutsättningar, betala skatt för den i utlandet uppburna tjänsteinkomsten i Sverige. I vissa fall finns dock risk för att tjänsteinkomsten beskattas både i Sverige och utlandet.

Var anses den utsände skatterättsligt bosatt och vilken betydelse har detta?

Utsändning kan medföra att den utsände anses skatterättsligt bosatt i det land till vilket han är utsänd, vilket normalt resulterar i att samtliga inkomster blir skattepliktiga i detta land. Att den utsände blir skatterättsligt bosatt i utlandet medför inte med automatik att den utsände upphör att vara skatterättsligt bosatt i Sverige. Om den utsände anses bosatt i Sverige och i utlandet uppkommer risk för dubbelbeskattning av samtliga inkomster.

Var ska arbetsgivaravgiften betalas?

Beroende på om arbetstagaren skickas till ett EU-land eller till ett land utanför EU gäller olika system beträffande skyldigheten att betala arbetsgivareavgifter. Huvudprincipen är att arbetsgivaravgiften ska betalas i det land i vilket arbetet utförs. Från denna huvudregel finns dock en mängd undantag.

Får det företag som sänder ut den anställde avdrag för lönekostnaderna?

I ett flertal fall har avdrag för lönekostnader hänförliga till en utsänd person vägrats svenska företag. Av denna anledning är det viktigt att denna fråga utreds före utsändningen.

Vad händer med socialförmånerna?

Vid utsändning föreligger risk för att den utsände upphör att omfattas av svenskt socialförsäkringsskydd. Det är därför viktigt, i de fall så sker, att se till att den anställde garanteras ”socialförsäkringsförmåner ” i utlandet, som motsvarar de svenska.

Vad händer med pensionen?

Vid utlandstjänst måste pensionsskyddet ses över.

Är utsändningsavtalet anpassat till tjänstgöringslandet?

Vid upprättande av utsändningsavtalet bör bland annat följande regleras:

 • Lön
 • Förmåner
 • Utlandstillägg
 • Bostadsförmån
 • Bilförmån
 • Skolbidrag
 • Särskilda engångsersättningar
 • Barnbidragskompensation
 • Ersättning flyttkostnader
 • Hemresersättning
 • Semester
 • Sjukvård/hälsovård för den utsände och dennes familj
 • Arbetsskada