Regler för arbetskraftsinvandring

Befolkningen i Sverige, EU/EES och Schweiz har som princip företräde till befintliga arbeten. Migrationsverket kontrollerar att detta respekteras.

Grundläggande villkor för arbetstillstånd

För att en tredjelandsmedborgare ska få tillstånd finns några grundläggande krav:

För att den du vill anställa ska få ett arbetstillstånd ska du som arbetsgivare:
annonsera tjänsten i Sverige och EU under minst tio dagar

  • erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
  • erbjuda en lön som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
  • erbjuda arbete i sådan omfattning att lönen är minst 13.000 kronor i månaden före skatt
  • fylla i ett anställningserbjudande och ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.
     

En förutsättning för att arbetstillståndet ska beviljas är att principen om gemenskapsföreträde har tillgodosetts, att personer bosatta i Sverige, övriga EU/EES-länder och Schweiz har haft möjlighet att söka tjänsten. Detta kan göras genom att den lediga platsen före ansökan om arbetstillstånd har annonserats hos Arbetsförmedlingen under minst tio kalenderdagar. Då finns den också tillgänglig i EURES (den europeiska platsbanken).

Arbetsgivaren kan också för att ytterligare styrka att principen för gemenskapsföreträdet har tillgodosetts begära aktiva förmedlingsinsatser från Arbetsförmedlingens sida innebärande bland annat att utbudet av arbetskraft inom EU/EES kan presenteras för arbetsgivaren. Det finns dock inget som hindrar att arbetsgivaren väljer att vidta motsvarande åtgärder via annan än Arbetsförmedlingen för att uppfylla principen om gemenskapsföreträde.

Ansökan utanför Sverige

Huvudregeln är fortfarande att arbetstillståndet ska vara klart innan inresa i Sverige.

Längre tillståndstider och betydligt större möjligheter till permanent uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl

Tidsbegränsat arbetstillstånd kan beviljas för längst två år eller för den kortare tid som anställningen avser. Arbetstillståndet kan sedan förlängas vid ett eller flera tillfällen. Förlängning av tillståndet får sökas inifrån Sverige och ska göras innan tillståndstidens utgång. Den sammanlagda tillståndstiden får inte vara mera än fyra år.

Permanent uppehållstillstånd kan beviljas en utlänning som under de senaste fem åren har haft tidsbegränsade arbets- och uppehållstillstånd i sammanlagt fyra år under förutsättning att de grundläggande villkoren för arbetstillstånd fortfarande är uppfyllda.

Arbetstillstånden kopplas till en viss arbetsgivare och ett visst slag av arbete

När ett arbetstillstånd beviljas första gången kopplas det både till arbetsgivaren och till visst slag av arbete för de första två åren. Efter två år kopplas en förlängning av det tidsbegränsade tillståndet enbart till visst slag av arbete.

Under vissa förutsättningar möjligt att söka tillstånd inifrån Sverige

Även om huvudregeln är att tillståndet ska sökas från hemlandet kan i vissa fall uppehålls- och arbetstillstånd sökas efter inresan:

Det gäller för en utlänning som ansöker om förlängning av tidsbegränsat tillstånd.

Det gäller vidare för gäststudenter som slutfört studier som motsvarar 30 poäng eller som fullföljt en termin som forskarstuderande på universitet/högskola om de söker arbetstillstånd under tiden som deras uppehållstillstånd för studier gäller.

Ett uppehållstillstånd för en utlänning som förlorat sin anställning under pågående tillståndsperiod ska kunna återkallas om utlänningen inte inom tre månader ansöker om arbetstillstånd för en ny anställning. Den som förlorat sin anställning eller sagt upp sig har alltså tre månader på sig att hitta en ny anställning och ansöka om nytt arbetstillstånd för ett annat slag av arbete utan att behöva lämna Sverige. Om den nya anställningen täcks av det tidigare tillståndet behöver ny ansökan inte göras.

Det gäller för arbetssökande som är på besök hos en arbetsgivare i Sverige och fått erbjudande om anställning i ett bristyrke och arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om utlänningen måste resa till ett annat land för att inge ansökan där eller det annars finns särskilda skäl till att anställningen börjar direkt. En förutsättning för att i dessa fall få söka om tillstånd utan att resa ut från Sverige är att yrket finns upptaget på en förteckning över yrken där det är brist, upprättad i samråd med Arbetsförmedlingen och där arbetsgivare och fack fått tillfälle att yttra sig. En sådan förteckning finns på Migrationsverkets hemsida. Förteckningen revideras två gånger per år.

Slutligen kan asylsökande som fått beslut om avslag som vunnit laga kraft ansöka om arbets- och uppehållstillstånd i Sverige inifrån Sverige. Ansökan ska lämnas inom två veckor från det den asylsökande tog del av avslagsbeslutet. För att få arbetstillstånd i sådana fall krävs att utlänningen har en anställning med stöd av AT-UND ( dvs. arbetat under asylprövningen med stöd av den särskilda möjligheten till undantag från kravet på att ha arbetstillstånd) sedan sex månader tillbaka och som varar i minst 12 månader framåt från ansökningsdagen. Anställningen ska också i övrigt uppfylla de grundläggande villkoren för arbetstillstånd. Vidare krävs en giltig passhandling vars giltighetstid täcker tillståndstiden.

Internationellt utbyte

Arbetstillstånd för internationellt utbyte eller om det följer av ett internationellt avtal får även fortsättningsvis, vid sidan av vad som följer av vad som anges ovan, ges. Detta gäller bland annat för dem som arbetar som au pair, praktikanter enligt internationella praktikantavtal och vissa artister.

Säsongsarbetstillstånd upphör

Den särskilda tillståndsgrunden säsongsarbete tas bort. Säsongsbetonade anställningserbjudanden ska prövas i enlighet med de generella reglerna för uppehålls- och arbetstillstånd.

Handläggningen samlas hos Migrationsverket

Hela handläggningen av ansökningar om arbetstillstånd från personer som vill arbeta i Sverige samlas hos Migrationsverket. För ytterligare information, ansökningsblanketter med mera hänvisas till Migrationsverket.

 www.migrationsverket.se