Strategi Industriell Biobaserad Ekonomi

Ett företag som ser en möjlighet att satsa på att använda förnybar råvara i sin tillverkning har det inte lätt. En mängd lagar och regler finns, och vad värre är så ändras de hela tiden. Om till exempel någon vill tillverka biobränsle så gäller dagens regler bara fram till 2018, samtidigt som det krävs 15-20 års drift innan investeringen är hemma. Självklart funkar inte det. En översyn av reglerna behövs, och de måste bli långsiktiga. Ska en bioekonomi växa fram behövs en strategi för Industriell Biobaserad Ekonomi.

För framväxten av en biobaserad ekonomi är kemiindustrin central. Vår industri är den som har processer, infrastruktur och kompetensen för hur råvara omvandlas till kemikalier och material som övriga industrier sedan bygger vidare på. Men det finns ingen samlad politik eller samlat regelverk kring hur den förnybara råvaran ska hanteras på bästa sätt ur ett nationellt eller europeiskt perspektiv.
 
Frågor om den förnybara råvaran suboptimeras genom handelshinder, ensidig politik kring mat, politik kring biobränslen, politik om avfall et cetera. Näringspolitik, miljöpolitik och landsbygdspolitik krockar och försvårar både en optimal användning såväl som hindrar industriella investeringar.

För att nå det biobaserade samhället behövs:

  • Förnybar råvara
  • Högt specialiserade processer och logistik för att få fram de material och produkter som samhället behöver
  • Förmåga att få ut biobaserade produkter på marknaden
     

Nationell strategi för industriell biobaserad ekonomi - fastställd vid arbetsgruppsmöte 23 april 2014

 
Vi inom kemiindustrin ser med oro på den svenska utvecklingen av ett biobaserat samhälle där politiken och nationella satsningar är splittrade och saknar helhetsgrepp på frågan hur den förnybara råvaran ska hanteras.

Ska Sverige ska vara en global hub av forskare och näringsliv med spetskompetens kring biobaserade industriella processer med höga förädlingsvärden eller vill vi att Sverige blir en exportör av biomassa som förädlas utanför Sverige?

 

Vår biomassa är en stor resurs och Sverige har satsningar på forskning och utveckling. Men de politiska ramverken hindrar ordentliga industriella investeringar.

Vi ser följande behov av politisk styrning:

  • Nationell Strategi för en industriell biobaserad ekonomi som samordnar regelverk och styrning för att uppnå bra attraktivt investeringsklimat för globala aktörer.
  • Politisk förståelse att den svenska förnybara råvaran från skog, land och vatten kan vara en hävstång för industriell tillväxt.
  • Politisk förståelse att nuvarande politik inte är tillräcklig och att investeringarna idag inte hamnar i Sverige inom ett område där Sverige har både råvara, plats och kompetens.


Vilken är rätt målbild för en industriell biobaserad ekonomi? Ett industriellt tillväxtperspektiv behövs.

Det är lätt att formulera mål av typen ”Sverige ekonomi ska till 100  procent vara baserad på förnybar råvara”. Men IKEM tror det leder till fel åtgärder eftersom vi lever i en global ekonomi. Bra teknologier och innovationer behöver användas globalt. Den svenska målbilden bör därför vara inriktad på att genom utvecklad industriproduktion vara en del av lösningen på det globala samhällets strävan mot ökad hållbarhet. Vi vinner inget på att försöka forma egna lösningar som inte är konkurrenskraftiga utanför Sverige. Detta perspektiv driver IKEM nu hårt.

Kontakta gärna Nils Hannerz, ansvarig för frågor rörande Industriell bioekonomi på IKEM. Nils kontaktuppgifter hittar du till höger på denna sida.