Energi & Klimat - En alltid närvarande och viktig fråga

Energifrågan är viktig fråga för all industri och helt central för IKEMs energiintensiva medlemmar, t ex för företag som tillverkar aluminium, cement, eten, industrigaser, koppar, natriumklorat, PVC, fettsyror och socker. För dessa företag är energi en råvara och en avgörande faktor för global konkurrenskraft.

Den svenska ekonomin bygger hög grad på förädling av råvaror i avancerade och energiintensiva processer. Den historiskt goda tillgången på vatten- och kärnkraft har skapat goda förutsättningar för en utvecklad energiintensiv industri och Sverige har därför en större andel energiintensiv industri i en internationell jämförelse.  El är en mycket effektiv energibärare och en anläggning som är anpassad för eldrift kan endast i begränsad utsträckning ersätta el med bränslen. Därför är det viktigt att elförsörjningen både är stabil och internationellt konkurrenskraftig. Utan dessa förutsättningar riskeras tusentals arbetstillfällen och stora exportinkomster för svensk del.

Klimatvänlig produktion är en fördel för Sverige och världen

I debatten framställs ofta energianvändningen som ett samhällsproblem eftersom de sägs leda till negativa miljöeffekter. Faktum är att få länder i världen har en så ren el som vi använder i Sverige. Det innebär at varje producerad ton av våra produkter trycker undan utsläpp från co2 alstrande elproduktion i andra delar av världen. Därför är det självklart att den mest energi- och klimateffektiva industrin också ska kunna växa på bekostnad av mindre effektiv industri.

Varje dag är en energieffektiviseringsdag

För energiintensiva företag är energieffektivisering en naturlig och fortlöpande daglig verksamhet som bedrivits under en lång tid. Stora effektiviseringsresultat har också uppnåtts. I takt med att effektiviseringsnivån ökat blir också kostnaden för ytterligare förbättringar högre. Fortsatt ökad effektivitet är en prioriterad fråga men kräver att åtgärder från företagens sida går att förena med ökad konkurrenskraft på de globala marknaderna. Energieffektiviseringsåtgärder måste därför vara lönsamma för företagen för att en positiv effekt.

En paneuropeisk satsning på effektivisering

IKEM deltar i SPICE3 programmet som är ett EU projekt med industrin som drivande partner. Programmet täcker mer än 80% av Europas kemiindustri och syftar att stödja små och medelstora företag i sitt effektiviseringsarbete. En flerspråkig webbplattform har tagits fram där SMF företagen kan finna verktyg för effektivisering och ta del av berättelser om lyckade effektiviseringsåtgärder från företag i hela EU.

IKEM Arbetsgrupp för Energi & Klimat

Arbetsgruppen arbetar med prioriterade frågor inom Energi och Klimat och är en viktig plats för erfarenhetsutbyte mellan energiintensiva företag och analys av lagförslag inom områdena. Gruppen representerar en bred krets av delbranscher.