SPICE³

Sectoral Platform in Chemical Energy Efficiency Excellence (SPICE³ ) är ett samfinansierat EU-projekt vars syfte är att öka energieffektiviteten i den europeiska kemiindustrin. Framför allt gäller det små- och medelstora företag. Dessa företag ofta har möjlighet till betydande effektivisering.

SPICE³ lanserades i april 2013 och bygger på en hemsida där befintliga verktyg för energieffektivisering samlas. Inom initiativet kommer också nationella workshops och skräddarsydda utbildningar för företagen att förekomma i vissa länder. Initiativ till energieffektivitet kommer även att redovisas inom ett annat av branschens samarbeten som kallas Ansvar & Omsorg.

SPICE³ samordnas av Cefic, som är de europeiska branschföreningarnas paraplyorganisation. I dagsläget är det 13 nationella kemiska branschföreningar som samarbetar. Tillsammans står de för fyra femtedelar av den europeiska kemiindustrins försäljning. De representerade länderna är förutom Sverige, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Tyskland, Finland, Grekland, Italien, Nederländerna, Polen, Frankrike, Spanien och Storbritannien.

Ett av målen i projektet är att öka energieffektiviteten och då öka den långsiktiga hållbarheten i branschen. Ekonomiskt är det också en vinst eftersom energi kan stå för upp till hälften av alla driftskostnader inom kemiindustrin. De stora kemiföretagen har arbetat länge med energieffektivisering och nått en 50 procent minskning av energiförbrukningen per enhet produkt 1990-2010. Små- och medelstora företag behöver stöd att komma igång med detta arbete. Information om finansieringsmöjligheter och nationella eller regionala sammanslutningar som erbjuder rådgivning och stöd kan vara avgörande för att få igång små- och medelstora företags ansträngningar för energieffektivitet.

En stor del företag har lärt sig av de effektiva nationella program som redan finns på plats. Dock saknas en plattform som öppet ansluter dessa initiativ för att se till att företag och nationella förbund kan dra nytta av dessa erfarenheter. Avsikten med SPICE³ är att få igång detta så att efter att projektets finansieringsperiod är avslutad sektorn kan behålla initiativet som ett frivilligt åtagande.

SPICE³ projektet har medfinansierats från EU inom ramen för Intelligent Energy Europe -programmet, som samordnas av verksamhetsbyrån för konkurrenskraft och innovation (Executive Agency for Competitiveness and Innovation, EACI). Den programperioden avslutades i slutet av juni 2015. Detta är dock ett långsiktigt arbete som kommer att pågå långt efter utgången av finansieringen från kommissionen. För närvarande pågår ett arbete inom CEFIC för att lägga upp formerna för det fortsatta arbetet.