Plastkunskap för grundskolan

Plastkunskap för grundskolan är ett utbildningsmaterial i första han för skolungdomar på grundskolans högstadium. Materialet kan även användas som fördjupning för yngre elever eller för repetition på gymnasiet.

Materialet är uppdelat i åtta kapitel som vart och ett tar upp olika aspekter på plastanvändningen i vårt samhälle

Kapitel 1 Plaster - en introduktion
Plaster används i dag i en rad skilda produkter på en mängd olika områden. De finns t ex i bilar, byggnader och VA-system, elkraftförsörjning, elektronik, förpackningar och mekaniska detaljer.

Kapitel 2 Råmaterial
Handlar i huvudsak om plasternas kemi och hur de framställs rent tekniskt. Kan därför, tillsammans med de övriga kapitlen, utgöra en grund för undervisning i kemi alternativt materialteknik.

Kapitel 3 Plaster och bearbetning av plaster
Monomerer byggs ihop till polymerer under en process som kallas polymerisation. Polymererna tillförs olika tillsatser och resultatet blir plaster av olika slag.

Kapitel 4 Plasternas egenskaper 
Plasterna tillhandahåller en miljömässigt vettig och kostnadseffektiv lösning på de krav som ställs på design och utformning idag.

Kapitel 5 Utveckling av en hållbar livsstil
Jordens befolkning ökar varje dag. Samtidigt förbättras levnadsstandarden för allt fler människor.

Kapitlen 6 Hantering av avfallet
I första hand ska vi undvika att avfall uppstår. Det avfall som ändå uppstår ska hanteras på ett effektivt och miljömässigt sätt. Avfall ses idag som en resurs.

Kapitel 7 Nedskräpning
Enskilda individer, samhällen, företag – alla bidrar vi till den stora mängd avfall som måste tas om hand.

Kapitel 8 Livsnödvändigt vatten
Vi lever på en blå planet. En planet som till två tredjedelar är täckt av vatten. Det mesta av Jordens vatten är dock saltvatten som inte går att dricka.

Läraranvisningar
Anvisningarna är ett stöd för dig som är lärare då du går igenom de olika kapitlen.

Plastkunskap för grundskolan är utgiven av PlasticsEurope, de europeiska plastråvaru-leverantörernas branschförening i samarbete med IKEM, samt specialister från industri och skola.