Biocider

Nya regler om biocider.

Reglerna kring biocider och biocidprodukter är inne i en förändringsfas. Produkttyper som tidigare varit undantagna från godkännande kommer, inom en inte alltför avlägsen framtid, att bli föremål för en godkännandeprocess. Redan nu gäller dock vissa förutsättningar för att produkterna ska få finnas på marknaden, nämligen att produktens verksamma ämnen finns med och ska utvärderas i EU:s arbetsprogram för existerande ämnen.

Den nya biocidförordningen (EU 528/2012) trädde i kraft 1 september 2013.
Reglerna enligt förordningen bygger i princip på det tidigare biociddirektivet (98/8/EG)  men det finns även en del nyheter, till exempel:

  • EU godkännande för vissa produkter
  • Regler angående behandlade material och varor
  • ”In situ” genererade aktiva ämnen
  • Krav att dela testresultat (jmf Reach)

Succesivt kommer även produkttyper som tidigare varit undantagna från godkännande, till exempel konserveringsmedel, antibakteriella medel och desinfektionsmedel, att bli föremål för en godkännandeprocess. Viktigt att känna till är att redan nu gäller för sådana produkter att produktens verksamma ämnen finns med och ska utvärderas i EU:s arbetsprogram för existerande ämnen. För att kontrollera detta kan man se efter om ämnet finns upptaget i bilaga II förordning (EG) nr 1451/2007. Finns ämnet där måste man även kontrollera på Europeiska kommissionens webbplats för biocider om kommissionen hunnit fatta beslut om att tillåta eller inte tillåta ämnet för användning i biocidprodukter. Notera att om det verksamma ämnet inte finns upptaget i bilaga II enligt ovan får inte en biocidprodukt som innehåller detta ämne släppas ut på marknaden i Sverige. Detta gäller oavsett om produkttypen fortfarande är undantagen från krav på godkännande.

På ECHA:s hemsida finns flera vägledningsdokument relaterade till biocidförordningen. Dessa är ”Guidance on data sharing”, “Guidance on applications for technical equivalence”, “Guidance on information requirements” och “Guidance on active substance suppliers”.

► Under relaterad information till höger på denna sida finns en länk till ECHA:s vägledningsdokument.

IKEM har en biocidgrupp som träffas 1 – 2 gånger/år för att diskutera frågor som rör biocidprodukter och konsekvenser av det nya regelverket. Nästa möte den 14 september 2016 i Göteborg.