Bisfenol A

Bisfenol A är en kemikalie som till största del används som råvara för plastindustrin. I den färdiga plasten blir mycket små restmängder bisfenol A kvar och det är eventuella risker med dessa mycket låga halter som diskuteras. Framför allt för produkter som kommer i kontakt med livsmedel, men även så kallad religning av gamla rör diskuteras samt användningen i kvitton.

För IKEM:s medlemsföretag är det viktigt att alla kemikalier hanteras på ett likvärdigt och förutbestämt sätt. Godtycklighet skapar osäkerhet och kan öka riskerna. Dessutom hämmas innovation och utveckling.

IKEM anser att man inte ska undergräva förtroendet för myndigheternas arbete

EUs livsmedelsmyndighet EFSA ansvarar för material i kontakt med livsmedel. Man har länge bedömt att låga halter bisfenol A inte utgör någon risk. Därför finns bisfenol A med på listan över ämnen som får finnas i plastmaterial som kan komma i kontakt med livsmedel. I januari 2015 presenterade EFSA sin senaste omfattande utvärdering av bisfenol A, som både omfattar exponering och toxicitet. EFSA:s experter kom fram till att bisfenol A inte utgör någon hälsorisk för konsumenter i någon av alla åldersgrupper (inklusive ofödda barn, spädbarn och ungdomar) vid nuvarande exponeringsnivåer. Läs mer

Det är viktigt att undvika nationella särregler

Den inre marknaden är kärnan i dagens EU och därför är det viktigt att undvika nationella särregler som hämmar den fria handeln och rörligheten av varor. En kemikalie innebär oftast samma risk oavsett i vilket land den hanteras i, därför ska reglerna vara samma.

Se en film om hur bisfenol A används och varför ämnet diskuteras. www.youtube.com