EFSA bedömer bisfenol A som säker

EUs livsmedelsmyndighet (EFSA) har kommit fram till att dagens låga exponering av bisfenol A inte utgör någon risk för konsumenter eller för miljön

Bisfenol A finns därför med på listan över ämnen som får finnas i plastmaterial som kan komma i kontakt med livsmedel.

I januari 2015 offentliggjorde EFSA sin senaste omfattande utvärdering av bisfenol A, som omfattar nya bedömningar av både exponering och toxicitet. EFSA:s experter kom fram till att bisfenol A inte utgör någon hälsorisk för konsumenter, inte i någon åldersgrupp (inklusive ofödda barn, spädbarn och ungdomar). Detta beror på att exponeringen är så låg, även vid kombinerad exponering. Innan rapporten slutligen presenterades hade den varit ute på offentlig remiss i två steg.

Sänkt gränsvärde

Ny kunskap har tillkommit om skillnader i hur bisfenol A beter sig i försöksdjur jämfört med i människa. Det visar att det behövs större säkerhetsmarginal för människa. EFSA föreslog därför att det tolerabla dagliga intaget, TDI, sänks från 50 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag till 4 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag.

Eftersom det finns en viss osäkerhet kvar när det gäller ett antal hälsorisker, som anses som mindre troliga, anser EFSA att det föreslagna TDI bör vara ett tillfälligt (t-TDI). Detta i avvaktan på resultaten av forskning från US National Toxicology Program (NTP), som kommer att behandla många av dessa osäkerheter.

Lägre exponering

Detta är EFSA: s första bedömning av konsumenternas kombinerade exponering för bisfenol A både från kosten och andra källor. Man studerade också särskilda befolkningsgrupper, som spädbarn, tonåringar (10-18 år) och kvinnor i barnafödande ålder (18-45 år).

EFSA:s nya bedömning av exponeringen via kosten kommer fram till att den är mellan 4 och 15 gånger lägre än tidigare bedömning 2006 (variation mellan olika åldersgrupper). Detta beror på bättre vetenskaplig information och mindre konservativa exponeringsberäkningar.

Därför är den mängd bisfenol A vi utsätts för lägre än TDI för alla åldersgrupper, även om TDI sänks till 4 mikrogram. Den högsta kombinerade exponeringen (kost, damm, kosmetika och termopapper) är 3-5 gånger lägre än den nya TDI.

Länk till EFSA:s webbsida om bilfenol A

Länk till EFSA:s faktablad om riskbedömningen