Svenska regeringsuppdrag

Regeringen har under de senaste åren lämnat flera uppdrag som berör bisfenol A. Det senaste uppdraget var att en särskild utredare skulle kartlägga användningsområden för bisfenol A och lämna förslag till hur exponeringen av bisfenol A från material i kontakt med livsmedel kan minskas. Betänkandet lämnades strax innan EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA, kom med sin bedömning att den mängd bisfenol A vi får i oss inte är skadlig.

Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket fick i augusti 2010 uppdraget att utreda behovet av ett nationellt förbud mot BPA i vissa plastprodukter. I den gemensamma rapporten föreslogs inga generella förbud eller begränsningar men Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket såg att det fanns behov av mer kunskap om människors exponering för BPA och ämnets eventuella påverkan på människors hälsa.

Kemikalieinspektionen fick sedan i uppdrag att utreda ett förbud mot användning av bisfenol A i kvitton och biljetter. Förslaget lämnades till miljödepartementet i juni 2012 och man föreslog ett nationellt förbud. Kemikalieinspektionen kunde dock inte säga att förbudet skulle medföra en högre säkerhetsnivå för människors hälsa.

Sedan har Kemikalieinspektionen i samråd med Konsumentverket kartlagt förekomsten av bisfenol A i leksaker och barnartiklar samt hur mycket som avges från dessa produkter. Rapporten presenterades i september 2012 och man ansåg inte att det fanns behov för något nationellt förbud eller ytterligare begränsningar.

Därefter utredde man i vilken utsträckning bisfenol A kan avges vid renovering av dricksvattenrör samt vid behov föreslå åtgärder för att minska exponeringen. Rapporten presenterades i december 2013 och slutsatsen var de halter som har uppmätts i dricksvatten inte visar på någon risk för människors hälsa. För att förebygga avgivande av BPA till tappvatten från nya renoveringar av tappvattenrör föreslår Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket att ett nationellt förbud mot användning av tvåkomponentsepoxi i relining av tappvattenrör införs. Användningen enkomponentsepoxi berörs inte av förbudet.

Länk till myndigheternas rapporter.

Senaste regeringsuppdraget

I februari 2014 gav regeringen i uppdrag åt en särskild utredare att kartlägga användningen för bisfenol A och lämna förslag till hur exponeringen av ämnet från material i kontakt med livsmedel kan minskas på bästa sätt. Utredaren skulle också se över användningen av och alternativ till bisfenol A i syfte att få kunskap om vilka övriga användningar som på sikt kan behöva fasas ut. Uppdraget redovisades i december 2014 "Bisfenol A – Kartläggning och strategi för minskad exponering, SOU 2014:90."  Läs mer.