Skilj på olika ftalater - de är inte likadana

Ftalater beskrivs ofta som ett ämne, trots att de i själva verket är en grupp av ämnen med olika egenskaper och skilda användningsområden. IKEM arbetar därför med att sprida information om ftalaterna.

Ftalater är en bred familj av kemiska ämnen som baseras på ämnet ftalsyra.

De delas in i två undergrupper som har olika egenskaper och funktioner:

  • Lågmolekylära ftalater är klassificerade som reproduktionstoxiska och räknas därför som särskilt farliga ämnen (SVHC - substances of very high concern) enligt kemikalielagstiftningen. De utgör idag mindre än 11 % av de ftalater som används i Europa, och användningen har minskat kraftigt under de senaste tio åren.
     
  • Högmolekylära ftalater är registrerade i enlighet med EU:s kemikalielagstiftning (REACH) och är oklassificerade vad gäller hälso- och miljörisker. De utgör runt 85 % av de ftalater som används i Europa.

Ha förtroende för den Europeiska processen

Ftalaterna är ett bra exempel på att den europeiska kemikalielagstiftningen fungerar. Användningen av de ftalater som räknas som särskilt farliga har minskat drastiskt och istället har andra bättre utvecklats. IKEM anser inte att vi ska undergräva de Europeiska myndigheternas auktoritet utan att samarbeta inom EU.

Farliga ftalatater fasas ut

De lågmolekylära ftalaterna  DEHP, DIBP, DBP och BBP får inte efter februari 2015 tillverkas eller introduceras på EU-marknaden utan ett särskilt godkännande. De får idag inte användas i kosmetikaprodukter, leksaker eller barnartiklar. Användningen av dem regleras också för material i kontakt med livsmedel. När de gäller de högmolekylära ftalaterna (DINP, DIDP) har EU beslutat att de inte ska användas i leksaker eller barn­artiklar som kan placeras i munnen. Omfattande riskbedömningar av de europeiska myndigheterna har kommit fram till att dagens användning är säker.

Ftalater i inomhusluften

Några studier av barn och deras hem påstår sig finna ett samband mellan ftalater i damm och problem med luftvägarna. Men nya vetenskapliga studier har kommit fram till att halten ftalater i dammet inte korrelerar med människors exponering för ftalater.

EU:s vetenskapliga kommitté för hälso- och miljörisker har gjort bedömningen att det inte finns ”entydiga vetenskapliga bevis som visar att ftalater är farliga i inomhusluften”. Bedömningen gäller inom­husluften (inklusive damm) och tar även hänsyn till astma hos barn. Slutsats baseras på ”bristen på mekanis­tiska stöd och med hänsyn till den låga exponeringen av ftalater genom inandning”. Man anser att säkerhets­marginalen (MOS) för exponering av DEHP i inomhusluften är tillräcklig (över 200 för barn och över 1000 för vuxna).