Ingen risk med ftalater i inomhusmiljön

Myndighetsexperterna tycker inte att forskningen visar på att ftalater i inomhusmiljön skulle vara en risk. Tvärtom är säkerhetsmarginalerna tillräckliga.

När det gäller ftalater i inomhusluften (inklusive damm) och astma hos barn har den vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker (SCHER) gjort en bedömning. I sitt "yttrande om riskbedömning av inomhusluftens kvalitet" som godkändes av SCHER den 29 maj 2007, säger man: "Baserat på bristen på mekanistiska stöd och med hänsyn till den låga exponering av ftalater genom inandning, finner SCHER inte entydiga vetenskapliga bevis som visar att ftalater är farliga i inomhusluften”.

I utkastet till riskbedömningsrapport om DEHP föreslås att säkerhetsmarginalen (MOS) från exponering i inomhusluften är tillräcklig (över 200 för barn och över 1000 för vuxna).

Några studier av barn och deras hem påstår sig finna ett samband mellan ftalater i damm och problem med luftvägarna. Men nya vetenskapliga studier har kommit fram till att halten ftalater i dammet inte korrelerar med människors exponering för ftalater. Därför är detta inte en indikator på inomhusluftens kvalitet. Och man kan inte vetenskapligt dra slutsatsen att halterna i damm motsvarar exponering och därmed överskrider säkra gränser.

► Läs mer www.plasticisers.org/science/health/endocrine-disruption