De högmolekylära ftalaterna är inte hormonstörande

De mest använda ftalaterna i Europa, de högmolekylära (som DINP, DIDP och DPHP), är inte hormonstörande ämnen.

Det är viktigt att betona att de högmolekylära ftalaterna har genomgått omfattande riskbedömningar inom EU. Dessa bekräftar att dessa ftalater inte är reproduktionstoxiska, inte klassificeras för någon hälso-eller miljöfarlighet och kan användas säkert i alla aktuella produkter.

Studier som visar potentiellt hormonstörande egenskaper för ftalater har fokuserat på lågmolekylära ftalater och deras nedbrytningsprodukter (metaboliter). Det är därför fel att hävda att alla ftalater skulle vara hormonstörande eller reproduktionstoxiska. Det är samma sak som att säga att allt kolesterol är dålig, fast det är väl känt att det finns bra och dåligt kolesterol.

Tyvärr förekommer det i den offentliga och mediala debatten att man inte håller sig till vetenskapen och skiljer på de olika ftalaterna.

► Läs mer  www.plasticisers.org/science/health/endocrine-disruption