Låg förekomst i miljön

Ftalater är vitt spridda i miljön men endast i mycket låga nivåer eftersom de bryts ner relativt snabbt, fotokemiskt och biologiskt. Dessutom sjunker nivån på grund av ökande användning av reningsverk.

Ftalater ackumuleras inte i vatten

De flesta högre organismer (till exempel fisk) metaboliserar snabbt ftalater utan synbar påverkan. Därför sker ingen biomagnifiering i näringskedjan. Dessutom uppvisar de flesta ftalater i koncentrationer upp till gränsen för löslighet i vatten inte akut eller kronisk toxicitet på en mängd olika vattenlevande organismer.

Ftalater kommer inte in i livsmedelskedjan

Det har föreslagits att kommunalt avloppsslam som sprids på jordbruksmark kan leda till att växter absorberar ftalater. Därigenom skulle ftalaterna komma in i människors näringskedja. Detta har studerats ingående under åren. Slutsatsen är att det inte finns några bevis som tyder på att ftalater kan komma in i livsmedelskedjan på detta sätt.

► Läs mer  www.plasticisers.org/science/environment.

Hållbar utveckling

Tillverkarna av högmolekylära ftalater är med i den europeiska PVC-industrins 10-åriga hållbarhetsprogram VinylPlus. Detta bygger vidare på resultaten från det tidigare programmet Vinyl 2010.

Sedan Vinyl 2010 lanserades år 2000 har mer än 948 000 ton PVC återvunnits. Kadmium har helt fasats ut och den gradvisa ersättningen av bly-baserade stabilisatorer fortsätter i snabb takt.

► Läs mer om VinylPlus  www.vinylplus.eu/