Kemikalieregelverk

Det centrala styrmedlet för kemikaliekontroll inom EU är kemikalielagstiftningen REACH (Förordning (EG) nr 1907/2006) som sedan 2007 har ersatt stora delar av de regler som tidigare gällde i Sverige och i EU. Det är världens strängaste lagstiftning på kemikalieområdet och har enligt den senaste översynen (2012) levt upp till förväntningarna och gjort kemikaliehanteringen inom Europa ännu säkrare.

Reach

Reach står för “Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals”, på svenska närmast ”registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier”. Reach berör i första hand tillverkare och importörer av kemiska ämnen och blandningar. Men även användare och distributörer av ämnen och blandningar, samt tillverkare och importörer av varor, berörs i varierande omfattning.

Registrering

Registrering innebär att den som tillverkar eller importerar kemiska ämnen i mängder om minst 1 ton per år ska registrera dessa hos den europeiska kemikalie­myndig­heten ECHA. Ju större mängd av ämnet som tillverkas eller importeras desto mer information ska ingå i registreringsanmälan. Registreringen av ämnen som sedan tidigare funnits på den europeiska marknaden sker vid tre olika tidpunkter beroende på den mängd som ska registreras och även ämnets egenskaper. Två av dessa tidpunkter har redan passerats och nu återstår registrering av ämnen i intervallet 1-100 per år och företag, vilket ska ske senast den 31 maj 2018. Ett ämne som inte har registrerats inom de fastställda tidsramarna får inte tillverkas eller sättas ut på EU-marknaden. För nya ämnen krävs en omedelbar registrering innan tillverkning och import kan ske. I samband med registreringen tar ECHA ut en avgift som är beroende både av hur stor mängd ämne som registreras och företagets storlek.

Utvärdering

Utvärdering innebär att myndigheterna utvärderar den information som tas fram av tillverkare och importörer i samband med registreringen. Först sker en utvärderingen av registreringsunderlaget där ECHA bedömer om informationen i anmälan är komplett. Därefter kan en mer djuplodande utvärdering göras av ämnen som satts upp på en gemensam prioriteringslista. Bedöms underlaget vara bristfälligt måste det registrerande företaget komplettera det inom en viss tid.

Tillstånd

Tillstånd måste sökas för användning av ämnen med särskilt farliga inneboende egenskaper. Hit räknas cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande egenskaper, PBT-egenskaper (persistens, bioackumulation och toxicitet), vPvB-egenskaper (mycket persistent och mycket bioackumulerande) samt andra egenskaper som ”inger samma oro” som de tidigare uppräknade. Ämnen som kräver tillstånd finns publicerade i bilaga XIV till Reach-förordningen.

Urvalet av ämnen som kan bli föremål för tillstånd sker från en så kallad kandidatförteckning som tas fram av ECHA. När ämnet finns i denna förteckning inträder, oberoende av om ämnen hamnar i bilaga XIV eller ej, vissa skyldigheter som bland annat gäller informationsplikt om ämnets förekomst i varor.

Begränsning

Begränsningar i användningen av ett ämne (för ämnet som sådant, i en blandning eller i en vara) kan ske om en viss hantering anses medföra oacceptabla risker. De förbud och begränsningar som tidigare fanns i det så kallade begränsningsdirektivet har från år 2009 förts över till bilaga XVII i Reach. Sedan dess har ytterligare ämnen förts in i bilagan.

Klassificering och märkning

En annan viktig del av kemikaliekontrollen är klassificeringen och märkningen av kemiska produkter. I EU finns märkningsreglerna i förordning (EG) nr 1272/2008, den så kallade CLP-förordningen (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), som trädde i kraft 2009. Förordningen gäller ännu så länge parallellt med äldre lagstiftning men kommer på sikt att helt att ersätta denna. Ämnen ska vara klassificerade enligt CLP-förordningen sedan 2010 medan klassificeringen för blandningar enligt CLP måste vara genomförd senast den 1 juni 2015 men kan göras redan nu.

CLP är den europeiska varianten av GHS (Globally Harmonized System of Classification and labelling of chemicals), som är ett internationellt system för klassificering av kemiska ämnen och blandningar. GHS innebär att globalt överenskomna kriterier tillämpas vid klassificeringen av kemiska ämnens fysikaliska, hälso- och miljöfarliga egenskaper, samt att internationellt överenskomna farosymboler och faro- och skyddsangivelser används vid märkningen.

Mer att läsa

► Under relaterad information, till höger på denna sidan, finns mer detaljerad information om Reach och CLP finns på ECHA:s webbplats. Förutom själva förordningarna finns kortfattat informationsmaterial samt ett stort antal tämligen omfattande vägledningsdokument.

►Även den europeiska branschorganisationen för kemisk industri, CEFIC, har ett omfattande material och vägledningsdokument om Reach och CLP, www.cefic.org.
 

IKEM arbetar med att bistå medlemsföretagen med information och utbildning om Reach och CLP samt bevakar och påverkar utvecklingen och tolkningen av lagstiftningen så att skyddet av hälsa och miljö kan förbättras samtidigt som industrins konkurrenskraft kan stärkas.