Kemisk arbetsmiljö

IKEM och de kemiska arbetsmiljöfrågorna.

Arbetsmiljöfrågorna är klassiska arbetsgivarfrågor men det finns en lång tradition att bevaka och arbeta med de kemiska arbetsmiljöfrågorna i branschföreningen. Tillsammans med andra branschföreningar och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv samverkar vi för att medlemsföretagen ska få spelregler som är tydliga och lätta att följa och där svenska regler inte avviker från övriga EU-länder. Vi svarar på remisser från myndigheter, departement och EU-institutioner samt deltar i samverkans- och referensgrupper. Förutom att bevaka regelförändringar försöker vi lyfta fram näringslivsperspektivet och informera myndigheter om den verklighet våra företag verkar i. Regelförenkling är en prioriterad fråga.

Vilka områden bevakar vi?

Lättast är kanske att utgå från Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Den allra viktigaste sakföreskriften inom området är Kemiska arbetsmiljörisker. Från den 1 juni 2015 gäller en reviderad utgåva. En annan viktig föreskrift är Hygieniska gränsvärden. Den 1 juni 2016 trädde nya regler ikraft. Därtill kommer några mer specifika föreskrifter; Kvarts - stendamm i arbetsmiljön, Arbete i explosionsfarlig miljö och Bekämpningsmedel. Föreskriften Arbete i slutet utrymme upphörde att gälla 31/12 2014 och Härdplastföreskriften försvann 1/6 2015 varvid de viktigaste reglerna flyttades över till Kemiska arbetsmiljörisker.
Även de bredare föreskrifterna Medicinska kontroller i arbetslivet, Gravida och ammande arbetstagare, Minderårigas arbetsmiljö innehåller regler med bäring på kemikalier.

Föreskrifter av mer teknisk karaktär och som har betydelse för främst tillverkande industri är Enkla tryckkärl, Tryckbärande anordningar, Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer, Gaser, Gasflaskor samt Skyltar och signaler. Flera av dessa tekniska föreskrifter har relativt nyligen varit eller är under revision. En annan viktig föreskrift för industrin har varit Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor som innehåller Sevesodirektivets krav avseende arbetsmiljön. Föreskriften upphörde att gälla 1 juni 2015. För mer information om Sevesoregelverket se under fliken Processäkerhet.

Slutligen vill vi lyfta fram föreskriften om Användning av personlig skyddsutrustning. Verket har i år (2016) påbörjat en omprövning då föreskriften upplevs otydlig och svår att tillämpa. Dessutom äverensstämmer reglerna inte med gällande EU-direktiv.

Förutom kemiska ämnen följer vi givetvis utvecklingen inom nanomaterialområdet.

Hur bevakar vi?

IKEM har varit observatör i Svenska kriteriegruppen för hygieniska gränsvärden, som tidigare var den grupp som arbetade fram de vetenskapliga underlagen för ämnen där Arbetsmiljöverket överväger att införa ett hygieniskt gränsvärde eller att revidera ett befintligt. AV har sett över formerna för gränsvärdessättning och den nya processen har ännu inte riktigt satt sig men IKEM följer utvecklingen. IKEM deltar i den av Arbetsmiljöverket partssammansatta gruppen KemSam. Vi besvarar remisser och enkäter från myndigheter, departement och EU-institutioner. Vi följer forskning och utvecklingsprojekt inom området bland annat genom AFA Försäkring, de yrkes- och miljömedicinska klinikerna och IVL.

EU-kommissionens arbete med att ta fram europeiska tvingande eller vägledande gränsvärden följer vi också. Vi bevakar de vetenskapliga underlagen från SCOEL (the Scientific Committee on Occupational Exposure Limit). Vi har även en representant i WPC (Working Party on Chemicals) som är en arbetsgrupp till EU-kommissionens Rådgivande kommitté (ACSH) där flera centrala EU-direktiv om kemisk arbetsmiljö diskuteras och bearbetas. Det finns även ett nordiskt samarbete, Nordiska Expertgruppen, för att producera kriteriedokument om kemikalier för att sätta yrkeshygieniska gränsvärden.

Hur du som är medlem får information från oss

Ett av de viktigaste verktygen för att förmedla kunskap och information är via IKEM:s nyhetsbrev och IKEM:s webbplats. Information som är exklusiv för dig som är medlem ligger på sidor som kräver inloggning. Därför är det bra att skapa ett konto till IKEM:s webbplats.

Så här skapar du en inloggning till IKEM:s webbplats

Ibland sänder vi direktmejl till våra kontaktpersoner på medlemsföretagen, exempelvis när vi behöver nå ut mellan två nummer av nyhetsbrevet när en remiss med kort svarstid har inkommit. I maj 2016 startade vi ett nätverk för arbetsmiljöfrågor och de medlemsföretag som är intresserade av att delta och bidra får gärna kontakta oss.

Ett annat redskap är våra Branschträffar som äger rum ett par tre gånger om året i olika delar av landet. Där passar vi på att informera om vad som är på gång. Kemikaliedagarna, IKEM:s årliga kemikonferens, har ofta något arbetsmiljöinslag av varierande omfång. Vi har ännu inga renodlade kurser inom området Kemisk arbetsmiljö men området tas upp i vår översiktskurs ”Kemikalielagstiftningen i Sverige”. IKEM:s arbetsgivarförbund ger kurser inom arbetsrätt men också arbetsmiljö.

Du hittar information om våra kurser under menyrubriken Kurser & Möten

En viktig part i arbetsmiljöarbetet är Prevent, vars uppgift är att tillsammans med huvudmännen (Svenskt Näringsliv, LO och PTK) förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. Här deltar IKEM i arbetet med KemiGuiden som är ett kostnadsfritt webbverktyg för att minska de kemiska hälsoriskerna på arbetsplatsen. IKEM deltar även i en rad andra referensgrupper. Prevent når ut till väldigt många företag och är ett viktigt nav för arbetsmiljöinformation med till exempel över 900.000 besök på webben, 75.000 köpta arbetsmiljöpublikationer och 171.000 nedladdade checklistor med mera från webben (2015).