Arbetsmiljöansvaret

Ansvaret för arbetsmiljön ligger i första hand på arbetsgivaren som ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön för de anställda är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.

Arbetstagaren är skyldig att delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han ska följa de regler som utarbetats för arbetsmiljön och använda skyddsanordningar och den personliga skyddsutrustning som anvisats för arbetets utförande.

Arbetsmiljölagen innehåller de grundläggande reglerna om hur arbetsmiljön ska utformas och om ansvaret för arbetsmiljön. En grundtanke är att arbetsmiljökraven ska beaktas på ett tidigt stadium, redan vid planering av arbetslokaler och utrustning, teknik och arbetsmetoder. Hänsyn ska också tas till hur arbetstakt och arbetssätt inverkar på människan.

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet och har rätt att få tillträde till arbetsstället och att få del av upplysningar, handlingar och prov samt göra de undersökningar som behövs för tillsynen.