EU

Inom Europeiska Unionen arbetar man med att ta fram nya direktiv, revidera befintliga men även med tolknings- och tillämpningsfrågor. Medlemsländerna utbyter erfarenheter och information om arbetsmiljörelaterade frågor.

Mycket av arbetet sker i en trepartsstruktur där myndigheter, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samverkar. En central punkt för det europeiska arbetsmiljöarbetet är Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha som står för European Occupational Safety and Health Agency) och som inrättades 1996 i Bilbao i Spanien. Dess uppdrag är att göra Europa till en ”säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på”.

Det svenska Arbetsmiljöverket deltar i olika EU-kommittéer och -grupper. Även Svenskt Näringsliv deltar, bland annat som arbetsgivarrepresentant i Advisory Committee on Health and Safety at Work (ACSH), dvs Rådgivande kommittén. Inunder denna centrala funktion finns ett tiotal arbetsgrupper exempelvis Working Party Chemicals at the Work Place. IKEM:s ansvarige för kemiska arbetsmiljöfrågor har 2014 utsetts som suppleant för arbetsgivarrepresentationen i nämnda grupp. På arbetsgivarsidan återfinns BUSINESSEUROPE som bildades redan 1958 under namnet Union of Industrial and Employers' Confederation of Europe (Samarbetsorganisationen för europeiska arbetsgivarföreningar och industriförbund, förkortat UNICE). Organisationen företräder över 20 miljoner företag i Europa och omkring 40 centrala arbetsgivarorganisationer.

Arbetsmiljödirektiv

EU-kommissionen har nyligen utfört en uppföljning av hur EU:s 24 direktiv inom arbetsmiljöområdet har implementerats i medlemsländerna för tiden 2007-2012. Arbetsmiljöverket har sammanställt en rapport över den svenska regelimplementeringen och som sändes till kommissionen i slutet av 2013. Svenskt Näringsliv fick AV:s rapport på remiss och vi bransch- och arbetsgivarorganisationer inom Svenskt Näringsliv har bidragit med många synpunkter. Arbetet med översynen fortskrider och förslag kommer till förändringar av regelverken.

Cancerframkallande ämnen
EU-kommissionen har prioriterat detta område och ambitionen är att under 2016 få igenom bindande gränsvärden för ett stort antal ämnen. Våren 2016 anordnade det nederländska ordförandeskapet en särskild konferens på temat.