Regeringen

Arbetsmiljöfrågorna hanteras i regeringskansliet av Arbetsmarknadsdepartementet. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson är departementschef och tillträdde i september 2014.

Arbetsmiljösanktioner

Det har visat sig att straffsanktion i många fall är en ineffektiv sanktion när det gäller brott mot arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna. 2010 tillsatte regeringen en utredning som skulle se över hur man skulle kunna uppnå en bättre efterlevnad av de krav som ställs i bland andra arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, arbetstidslagen och arbetstidsförordningen.

I juli 2011 överlämnade utredningen sitt betänkande ”En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner” (SOU 2011:57) till dåvarande arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Utredningen föreslog effektivare och skärpta påföljder vid överträdelser av reglerna i arbetsmiljölagen och arbetstidslagstiftningen. 

I april 2013 lämnade regeringen propositionen ”Effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet” till riksdagen. Ändringarna i arbetsmiljö- och arbetstidslagarna föreslogs träda i kraft 1 juli 2014 vilket skedde. I propositionen föreslogs att Arbetsmiljölagens straffsanktioner i stor utsträckning skulle ersättas med sanktionsavgifter men behållas för vissa brott till exempel mot reglerna om minderårigas arbete, underlåtenhet att anmäla olyckshändelse, lämnande av oriktig uppgift till Arbetsmiljöverket. Högsta belopp höjdes från 100.000 kr till 1.000.000 kronor. En konfliktlösningsregel infördes för att undvika att någon drabbas av både straff och sanktionsavgift.

Arbetsmiljöverket inför numera ofta sanktionsavgifter i nya eller reviderade föreskrifter som en följd av den nya inriktningen.