Teknikcollege

Tillgång till kompetens inom naturvetenskap och teknik är avgörande för den svenska industrins tillväxt och innovationskraft. Teknikcollege är en kvalitetsdrivande arbetssätt kommuner, utbildningsanordnare och företag som samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på industrirelevanta utbildningar. Bakom Teknikcollege står Industrirådet som består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn.

Vad är Teknikcollege?

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar att flera kommuner och utbildningsanordnare tillsammans med industrin i en region utvecklar utbildningar utifrån de krav industrin ställer. Utbildningsanordnare som har blivit godkända som Teknikcollege erbjuder utbildningar som attraherar ungdomar och vuxna samtidigt som befintliga resurser utnyttjas så effektivt som möjligt. Teknikcollege bidrar till ett bättre resursutnyttjande genom krav på kommunal samverkan och samverkan mellan gymnasial utbildning och företagsutbildningar. I många fall kan såväl lokaler och maskinpark som lärarresurser utnyttjas av flera olika utbildningsanordnare.

Se en inspirerande film om Teknikcollege här.

Vad innebär konceptet?

Teknikcollege bygger på tio kriterier som industrin anser att utbildningen måste uppfylla. Kriterierna har valts ut utifrån de framgångsfaktorer som visat sig vara gemensamma nämnare på väl fungerande utbildningar med inriktning mot industrin. Att kriterierna uppfylls granskas av en Granskningskommitté som består av företrädare från Industrirådets parter. 

Inom varje Teknikcollegeregion finns en regional styrgrupp samt lokala styrgrupper där näringslivet är i majoritet. Det innebär att näringslivet är med och påverkar såväl utbildningarnas omfattning och inriktning som utformning och innehåll. 

Idag finns 26 regioner med över 2000 samverkansföretag över hela Sverige!

Vad innebär det att som företag engagera sig?

Företagen har nyckelrollen i Teknikcollege. De är aktiva både när det gäller utbildningarnas inriktning, utformning och i den löpande verksamheten genom att tillhandahålla praktikplatser m.m. På så sätt skapas utbildningar som har en koppling till behoven inom den regionala respektive lokala industrin. Företagen ska ha majoritet och inneha ordförandeposten i de styrgrupper som finns inom Teknikcollege. Detta ger företagen en mycket bra möjlighet att påverka utbildningarnas inriktning så att företagen får den kompetens man eftersöker.

Ett engagemang inom Teknikcollege kan se ut på olika sätt beroende på företagets storlek och vilka resurser som finns. Eftersom det går att delta i både stort och smått kan alla medverka. Ett företag kan samverka med utbildningsanordnare genom att ta emot studiebesök, hålla föreläsningar eller förse de studerande med problem och övningar från verkligheten. Företag kan också delta genom representation i regional eller lokal styrgrupp eller genom att erbjuda praktikplatser och sommarjobb.

 Läs mer om Teknikollege: www.teknikcollege.se