Life Science-stafetten

Den övergripande målbilden för IKEM:s arbete inom Life Science är att stärka industrins konkurrenskraft i Sverige. Angreppsättet är att agera som sammankallande part och på så vis förena befintliga och nya initiativ inom området.

Som en del av IKEM:s innovationsstrategi initierade vi i början av 2014 arbetet med det som kom att benämnas ”Life Science-stafetten”. Kort innefattar detta ett antal möten med tillhörande mellanarbete, vilket sammantaget leder mot målet. Life Science-stafetten har ett tidsperspektiv som i detta skede sträcker sig till och med 2018.

En definition av Life Science

Life Science inkluderar bioteknik, medicinteknik, biomedicin och läkemedelsutveckling. För IKEM kännetecknas en livskraftig Life Science av följande parametrar:

  • En industri som bidrar med värdeskapande lösningar vilka förbättrar vården.
  • En internationellt sett konkurrenskraftig och växande industri.

Förarbetet definierar strategin

Förarbetet till Life Science-stafetten startade i februari 2014 när vi på IKEM skapade ett första utkast på en bruttolista med olika problemområden för industrin. Detta låg som underlag för ett antal större gruppdiskussioner, där ingick dels flera av IKEM:s medlemsföretag, dels intressenter som IVA:s avdelning IV, Medicon Village i Lund, Naturvetarna, Biovation Park Tälje, Karolinska Institutet, Uppsala Innovation Centre och Unionen.

I ett antal steg arbetade vi igenom bruttolistans innehåll och tog fram fyra centrala frågeställningar med tillhörande problemformuleringar:

  1. Hur skapas en bättre miljö för Start-Ups och små företag inom Life Science?
  2. Vilken roll har Life Science inom den förebyggande hälsovården?
  3. Hur får vi företag inom Life Science att investera i Sverige?
  4. Hur får vi kliniska prövningar till Sverige?

Arvid Söderhäll på IVA och Ingrid Petersson på Formas hade med sin rapport ”Starka tillsammans” redan utrett frågan om kliniska prövningar, varför vi valde att inte ytterligare driva denna vidare. Istället bevakas nu området på ett sådant sätt att vi är beredda att understödja när det är dags.

Frågorna om bättre miljö för Start-Ups och små företag, Life Science roll inom den förebyggande hälsovården och investeringsfrågan utgör nu grunden för IKEM:s strategi för Life Science.

Life Science-stafetten 2014-2018

Arbetet under 2014 syftade till att dels bygga relationer och samverkan med de intressenter som vill bidra, dels skapa grundstrukturen för Life Science-stafetten.

Under 2015 koncentrerade vi oss på frågeställningen "Hur skapas en bättre miljö för Start-Ups och små företag inom Life Science?" Planen för året hängdes upp på de tre perspektiven och de tillhörande möten i Lund, Göteborg och Uppsala. Varje möte hade fokus på att utveckla och fördjupa ett av perspektiven.

Under 2016 och 2017 fokuserades arbetet på "Vilken roll har Life Science inom den förebyggande hälsovården?" och "Hur får vi företag inom Life Science att investera i Sverige?"

Läs mer om de tidigare mötena i menyn till vänster. 

Life Science-stafetten i Umeå, februari 2018

Temat för stafeten i Umeå var antibiotika och antibiotikaresistens. Vårt syfte med mötet var att att ubyta kunskap och lyfta diskussionen kring hur Sverige skulle kunna stärka rollen inom det viktiga antibiotikaområdet.

Mötet hölls i samverkan med Västerbottens läns landsting den 21 februari 2018.

Läs mer om mötet i Umeå samt ta del av presentationerna här