Lundmötet

Life Science-stafetten är ett initiativ där IKEM-Innovations och Kemiindustrierna i Sverige, agerar som en sammankallande part. Målbilden är att stärka industrins konkurrenskraft i Sverige genom ett antal möten med tillhörande mellanarbete.

Läs mer om Life Science-stafetten här

Lundmötet

Den 17 mars 2015 samlades ett åttiotal representanter från såväl regeringskansliet, sjukvården, branschorganisationer, universitet som små- och stora bolag i Medicon Village, Lund. Förmiddagen adresserade stafettens perspektiv samverkan, kapital och innovationsförmåga med Sveriges Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, Ellen Hausel Heldahl, Håkan Billig samt arrangörerna Bo Olsson och Anette Orheim som talare.
 
Under eftermiddagen genomfördes en workshop kring perspektivet samverkan med frågeställningarna;
1. Hur konkretiseras och kommuniceras behov och mål inom vården bättre?
2. Hur kan vi skapa en plattform för interaktionen mellan företag och offentlig sektor?

Sammanfattning

Ledarskapet, det interna klimatet samt en strukturerad process som fångar behov och idéer är avgörande faktorer för en organisations framgång och innovationsförmåga. Life Science-stafettens Lundmöte syftade till att adressera det sistnämnda, att ta fram en ansats för en process och en plattform som samlar, konkretiserar och kommunicerar behov och mål inom vården bättre.
 
Resultat från första momentet blev en process indelat i två faser. Under Lundmötet arbetade deltagarna med att utveckla den första fasen, kallad ”under”, som bygger på att systematiskt identifiera och kommunicera behoven. Med de tankar och idéer som dök upp under mötet så kunde processen tas ett steg längre, ”efter”, och försöka tillgodose behovet med en lösning.
 
Nästa moment i workshopen skapade en samverkansplattform som ligger till grund för interaktionen mellan offentlig och privat sektor samt patientperspektivet under processen. Samverkansplattformen samordnar fysiska och digitala kontaktytor mellan intressenterna.
 
Ett nästa naturliga steg är att processen tas vid, utvecklas och integreras i verksamheter med den delade visionen att stärka och effektivisera vården i Sverige. Som en del i detta bör vi integrera ansatsen för offentlig upphandling så att det blir en naturlig del av samverkansplattformen. Tre värdeord för hela processen är att konkretisera, koordinera och kommunicera.

Processen (bild länk)

Under

 
Behov
Första steget i processen är att identifiera och kvantifiera patientbehoven vilka bör samlas i en gemensam databas. För att lyckas identifiera såväl kända som okända behov måste det skapas en ökad samverkan inom den offentliga- och privata sektorn. Personalmöten, omvärldsbevakning, studentmedverkan och behovsworkshops är några konkreta tillvägagångssätt. Behovsdatabasen bör vara öppen och sökbar.

Screening

Nästa steg i processen är att vidareutveckla, prioritera och målsätta de samlade behoven. Faktorer som bör beaktas i prioriteringar är ekonomiska, politiska, teknologiska, legala och klimatmässiga. En viktig del av screeningsprocessen är genomförandet av en samhällsekonomisk- och livscykelanalys.
 

Kommunikation

De prioriterade behoven och målen skall sedan kommuniceras till den offentliga- och privata sektorn genom en rad öppna kanaler. En metod för detta är att annonsera behoven och dess förutsättningar på en hemsida så det kan skapas en interaktion med andra aktörer.

Efter


Lösning
Nästa fas i processen är framtagning av en lösning till de prioriterade behoven. Med en interaktiv plattform så möjliggörs samverkan mellan sjukvård, akademi och industri för utvecklingen av en lösning.

Feedback
När en lösning på behovet har blivit implementerat så är feedback på denna en funktion för att förbättra och effektivisera lösningar. Återkopplingen från bland annat patientrespons skapar nytt behov vilket även sammanlänkar faserna till en sluten process.

Samverkansplattform

Processen ovan kommer att ha sin grund på den samverkansplattform som konkretiserades under Lundmötet. Samverkansplattformen är utformad för fysiska och digital interaktion där alla intressenter i offentlig- och privat sektor samt patientperspektivet inkluderas.
 
Vikten av fysisk interaktion och spontana diskussioner mellan människor kan inte överskattas och en betydande del av samverkansplattformen möjliggör workshops, innovationstävlingar och presentationer. De interaktiva mötena utvecklar frågeställningar, som genom en digital interaktion vidareutvecklas i ett antal spår. Kontaktförmedling, debatter och erfarenhetsutbyten är delar av den funktion som den digitala kontaktytan kan möjliggöra.
 
Som ett exempel så kan en aktör annonsera ett prioriterat behov på samverkansplattformen. En annan aktör kanske besitter en lämplig lösning och parterna kan då komma i kontakt med varandra för att samverka.

Nästa steg

  • Utveckla och etablera processen och plattformen.
  • Hitta hemvist åt processen och plattformen, förslagsvis hos hälso- och sjukvårdsnämnden.