Planeringsmötet

Den övergripande målbilden för IKEM:s arbete inom Life Science är att stärka industrins konkurrenskraft i Sverige. Angreppsättet är att agera som sammankallande part och på så vis förena befintliga och nya initiativ inom området.

Bakgrund

Den 4 februari 2015 anordnades ett planeringsmöte hos IKEM på initiativ av Life Science-stafettens projektansvarige Bo Olsson och Joachim Cronquist. Representanter från såväl sjukvård- och läkemedelsföretag som den offentliga sektorn var inbjudna till att delta under planeringsmötet.
 
Närvarande deltagare:
Anna Nilsson- Ledarna
Anna Sandström- AstraZeneca
Birgitta Karpesjö- Apotekarsocieteten
Christer Säfholm- Acturum Development
Daniel Forslund- Stockholms Läns Landsting
Ellen Hausel Heldahl- Svenskt Näringsliv 
Ingrid Heath- SwedenBIO
Jan-Erik Nyström- Alveiro LifeScience
Johan Sittenfeld- Sveriges Ingenjörer
Maris Hartmanis- ExVD Medivir
Per Hamid Ghatan- Karolinska Institutet

Syfte

På noten om att det är viktigt att samverka, syftade mötet till att identifiera gemensamma teman, problem och utspel för 2015. Målbilden var att koordinera ett par initiativ under 2015, vilket vi tillsammans och från våra respektive organisationer sedan agerade på. 
Slutsatser 
Under dagen framkom flertalet problembelysningar, idéer och konkreta initiativ för svensk Life Science år 2015 och dagens övning fokuserade på att taktisera och synkronisera.
 
En sammanställning av dagens arbete kommer nedan: 

Samverkan

 • Värdekedja. Skapa en heltäckande värdekedja med ökad rörlighet mellan akademi och industri. Bort med stuprör. Skapa kompetensöverföring mellan branscherna. Skapa en enhetlighet av införande och användande av LS-produkter.
 • Upphandling. Skapa mer partnerskap i upphandling. Visa mer studier.
 • Finansiering. Samfinansiering kan öka förutsättningarna att starta nytt samt limitera riskerna för investerare. Fler men mindre investeringar. 
 • Kommunikation. Skapa dialoger mellan samtliga aktörer för att öka påverkan och belys vad andra gör, vill göra och planerar att göra. Kommunicera och påverka beslutsfattare och tillsynsmyndigheter.
 • Hälsoekonomi. Påvisa effekten och priset av produkterna. 

Kapital

 • Nyföretagande. Öka kapitalet för högrisk investeringar och hjälpa mindre företag. Skapa ett informationssystem som vägleder nya företag till rätt information.
 • Tillgång. Ökad tillgång till kapital. Fokusera investeringarna. 
 • ”The Valley of Death”. Måste bli hanterbart genom (1) ökad användning av innovationsupphandling och (2) innovationspartnerskap 2016.

Innovationsförmåga 

 • Vården. Underlätta för vården att delta i utveckling av nya behandlingsalternativ. Förbättra förändrings- och innovations ledarskap i vården. Kliniska prövningar som ett mätbart mål. 
 • Landstinget.  Bör premiera införandet av innovativa lösningar för att skapa ett incitament hos organisationer. Även förbättra testmiljöer för Forskning och Innovation. 
 • FoU. Forskning inom Sverige behåller en stark konkurrenskraft men hur kan vi förbättra utvecklingen? Skapa initiativ för att stärka tidig forskning och utveckling. Hur kan vi stärka Sveriges position i den globala utvecklingen? Investera, rekrytera och bygga labb för att skapa incitament för utvecklingen. Öka meritvärdet för FoU.
 • Innovationsupphandling.  Innovationspartnerskap 2016.
 • Prevention. Sverige bör ha förmågan, att ligga i framkant på prevention. 
 • Studier. Påvisa samhällsnyttan av tidigare studier. Skapa studier för att få politiskt värde för satsningar. 
 
Återkommande ämne under dagen var nödvändigheten att agera med långsiktighet. Tidsperspektiven inom Life Science är långa, och därför måste samverkan, kapital och innovation genomsyras av långsiktighet. 

Life Science Kalender 2015

SwedenBIO har skapat en övergripande kalender  för event inom Life Science år 2015. Syfte är att skapa samverkan mellan organisationer och medvetenhet över initiativ inom Life Science under året. Vi ser gärna att listan kompletteras med fler aktiviteter. 

Identifierade samarbetsevent under mötet:

 • 4/3 Bubbel & Debatt (SwedenBIO) Stockholm. Tema: Nationella centers agerande för nationella Life Science i Sverige
   
 • 17/3 Life Science-stafetten, Lundmötet (IKEM och Medicon Village) Medicon Village i Lund. Tema: Samverkan
   
 • 28/6-5/7 Almedalsveckan Gotland
   
 • 9-10/9 Nordic Life Science Days (SwedenBIO) Stockholm
   
 • 21/9 Life Science-stafetten, Mölndalsmötet (IKEM, Naturvetarna och AstraZeneca) AstraZeneca i Mölndal. Tema: Innovationsförmåga
   
 • 3-4/11 Innovation in Action 2015 (Innovation Pioneers och IKEM)