Stockholmsmötet

Den övergripande målbilden för IKEM:s arbete inom Life Science är att stärka industrins konkurrenskraft i Sverige. Angreppssättet är att agera som sammankallande part och på så vis förena befintliga och nya initiativ inom området.

Som en del av IKEM:s innovationsstrategi initierade vi i början av 2014 arbetet med det som kom att benämnas Life Science-stafetten. Kort innefattar detta ett antal möten med tillhörande mellanarbete, vilket sammantaget leder mot målet. Life Science-stafetten har ett tidsperspektiv som i detta skede sträcker sig till och med 2017.

En definition av Life Science

Life Science inkluderar bioteknik, medicinteknik, biomedicin och läkemedelsutveckling.
 
För IKEM kännetecknas en livskraftig Life Science av följande parametrar:
  • En industri som bidrar med värdeskapande lösningar vilka förbättrar vården.
  • En internationellt sett konkurrenskraftig och växande industri.

Förarbetet definierar strategin

Förarbetet av Life Science-stafetten startade i februari 2014 i och med att vi på IKEM skapade ett första utkast av en bruttolista med olika problemområden för industrin. Detta låg som underlag för ett antal större gruppdiskussioner, där ingick dels en mängd av IKEM:s medlemsföretag, dels intressenter som IVA:s avdelning IV, Medicon Village i Lund, Naturvetarna, Biovation Park Tälje, Karolinska Institutet, Uppsala Innovation Centre och Unionen.
 
I ett antal steg arbetade vi igenom bruttolistans innehåll och tog fram fyra centrala frågeställningar med tillhörande problemformuleringar,
1. Hur skapas en bättre miljö för Start-Ups och små företag inom Life Science?
2. Vilken roll har Life Science inom den förebyggande hälsovården?
3. Hur får vi företag inom Life Science att investera i Sverige?
4. Hur får vi kliniska prövningar till Sverige?
 
Arvid Söderhäll på IVA och Ingrid Petersson på Formas hade med sin rapport (Starka tillsammans) redan utrett den senare frågeställningen, varför vi valde att inte ytterligare driva denna vidare. Istället bevakas nu området som rör kliniska prövningar på ett sådant sätt att vi är beredda att understödja när det är dags.
 
De tre förra utgär grunden för IKEM:s strategi för Life Science.

Stockholmsmötet beskriver perspektiven

Med ovan som ingångsvärde kallade vi till en temadag den 18 september. En stor mängd idéer, förslag och konkreta åtgärder skapades. Deltagarna, som representerade allt från sjukvård och läkemedelsföretag till Regeringskansliet och mindre Life Science-företag, rangordnade åtgärderna efter genomförbarhet och effekt.
 
Vid sammanställningen av materialet framkom ett par tydliga perspektiv,
1. Samverkan*. Öka samverkan mellan företag, sjukvård, stat, landsting och kommuner. Samarbeten med andra branscher som livsmedel, transport och IT vore gynnsamma för att skapa bättre livskvalitet för patienten och nya affärsmöjligheter för företagen. Det behövs även en tätare koppling mellan universitet, etablerade företag och Start-Ups. Ökad nationell samordning av IT-system, register, journaler och biobanker skulle också förenkla och förbättra.

2. Kapital. Skapa en industrifond för Life Science med annan modell för avkastning än de traditionella fonderna. Tidshorisonten 50 år och samhällsnytta måste vägas samman med direktavkastning och värdeutveckling. Life Science-fonden, som investerar i folkhälsofrämjande syften som exempelvis Life Science-bolag, skulle sättas samman av arbetsgivare, parter på arbetsmarknaden, landsting, stat, kommun samt privata aktörer. Även utländskt kapital kan lockas med en sådan fond.
 
3. Innovationsförmåga. Öka innovationsförmågan genom att underlätta att forskningsresultat skapar nytta på marknaden. Företagens förmåga att satsa på innovationer med balanserad risk behöver också förbättras. Kommuner och landstings upphandlingar måste skrivas, och genomföras, med den långsiktiga patientnyttan i fokus; inte lägsta pris som ledstjärna. Sverige måste bli betydligt bättre på att dra fördelar av den kompetens som många invandrare har, som idag är outnyttjad.
 
De tre perspektiven utgör grunden för IKEM:s taktik för Life Science.

2015 och framåt

Arbetet under 2014 har syftat till att dels bygga relationer och samverkan med de intressenter som vill bidra, dels skapa grundstrukturen för Life Science-stafetten.
Under 2015 koncentrerade vi oss på att hantera frågeställningen, Hur skapas en bättre miljö för Start-Ups och små företag inom Life Science? Planen för året hängs upp på de tre perspektiven och de tillhörande mötena i Lund, Göteborg och Uppsala. Varje möte har fokus på att utveckla (och fördjupa) ett av perspektiven, samtidigt som övriga perspektiv hanteras enligt ”för din information”.
Inför mötet i Uppsala den 1/2 2017 så kude vi notera flera positiva trender inom Life Science.