EPS Bygg - cellplast

Isolera med 98% luft.

EPS Bygg är en sektorgrupp i IKEM. Vi arbetar för att öka kunskapen om och användningen av materialet eps/cellplast i byggnation. EPS står för expanderad polystyren och består till 98 % av luft och 2 % polystyren. Ibland används även benämningen cellplast.

EPS har en rad fördelar vid byggnation. Det isolerar väl. Har en lång livslängd. Är lätt att hantera och ger en låg totalkostnad. I takt med att kunskaperna ökar om fördelarna används EPS/cellplast allt mer som isoleringsmaterial i mark, grund, golv, väggar och tak – både vid nybyggnation och ombyggnation/tilläggsisolering.

EPS Byggs arbete är inriktat på att sprida information om materialets möjligheter och hur det används på ett korrekt sätt, så att tekniska, ekonomiska och miljömässiga fördelar tillvaratas. Vårt arbete handlar med andra ord till stor del om att kommunicera/informera, följa omvärldens utveckling och trender, föra statistik och påverka beslut, bland annat i egenskap av remissinstans. Arbetet drivs i mycket nära samarbete med våra medlemmar – BEWI, Jackon och Sundolitt – samt med den europeiska organisationen EUMEPS (European Manufacturers of Expanded Polystyrene).

 

Bewi   Jackon   Sundolitt   Eumeps2[Eumeps].JPEG