Återvinningsprojekt

För den svenska plastbranschen är det viktigt att öka återvinningen av plast. IKEM och våra medlemsföretag är därför engagerade i ett flertal återvinningsprojekt, exempel på dessa beskrivs nedan.

Vi samarbetar också med våra europeiska branschorganisationer, PlasticsEurope och European Plastics Converters (EuPC), i deras arbete för ökad återvinning av plast.

Plast från byggsektorn

Runt 20 procent av plasten används inom byggsektorn i produkter som golv, rör, kablar, takduk et cetera. Därför anser vi att det är viktigt att utveckla ett innovativt och effektivt återvinningssystem för plastavfall från byggsektorn.

2011 finansierade Vinnova en förstudie för att främst undersöka hinder och möjligheter för ett sådant system. Resultatet av denna var att de tillfrågade aktörerna tror att ett sådant system går att genomföra, men att det är olika problem och hinder som måste lösas på vägen, till exempel rivningsteknik, logistik, upparbetningsteknik, kvalitetssäkring, kunskaper om kvalitet och kvantitet, finansiering. Studien blev publicerad som en IVL rapport "Återvinning av plastavfall från byggsektorn - Möjligheter och hinder" år 2013 med publikationsnummer B2127.

Länk till rapporten.

För att öka kunskapen om hur ett återvinningssystem ska byggas upp samfinansierade IKEM:s sektorgrupp PVC Forum och VinylPlus en fallstudie tillsammans med IVL. Två olika rivningsprojekt genomfördes och resultatet finns publicerat i IVL-rapporten "Potentialer för materialåtervinning av byggplast från rivning - erfarenheter utifrån två fallstudier". Länk till rapporten

Under 2016 startade det fyraåriga projektet Constructivate som ingår i forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop II. Syftet är att se över hur man kan uppnå en mer resurseffektiv återvinning av bygg- och rivningsavfall. I projektgruppen ingår representanter från ett tiotal företag i bygg- respektive återvinningsbranschen, Göteborgs Stad, Chalmers och flera forskningsinstitut. IKEM:s sektorgrupp PVC Forum är också en av deltagarna. Länk till mer information om projektet på Mistras webbsida

Plast från sjukvården

Användningen av plast inom sjukvården har ökat eftersom de bland annat bidrar till att förhindra allvarlig smittspridning genom användningen av billiga engångsprodukter i plast. Till exempel skyddshandskar, blodpåsar, katetrar, sprutor och mängder av andra produkter. Flera landsting arbetar för med minska sitt avfall och att det avfall som uppstår hanteras på ett resurseffektivt sätt.

I april 2013 beviljade Vinnova finansiering av ett så kallat initieringsprojekt inom utlysningen Utmaningsdriven Innovation som handlar om hållbar hantering av plast från sjukvården. Förutom IKEM var flera företag, organisationer och myndigheter engagerade i projektet. Fallstudier gjordes i Stockholm på Karolinska sjukhuset och Södersjukhuset, och i Göteborg på Östra sjukhuset. Projektet som avrapporterades i januari 2014 visar att det finns potential för en betydligt ökad källsortering av plast från sjukhusen. Men det behövs ett antal utvecklingsinsatser för att nå dit, t.ex. rutiner för källsorteringen på sjukhusen, förbehandling av potentiellt smittförande avfall, återvinningstekniken och avsättningen.

.

Testbädd för materialåtervinning av plast

VINNOVA ger stöd till testbäddar där olika aktörer i samverkan kan testa nya idéer. Under 2014 har man finansierat en förstudie om en testbädd för materialåtervinning av plast som Swerea IVF och IKEM har drivit. Syftet med testbädden är att vara den resurs som företag, branschorganisationer, akademi och institut använder för att praktiskt demonstrera och utveckla materialåtervinning av plast.

Testbädden ska fylla utrymmet mellan att identifiera och kartlägga avfallsflöden och att använda dessa i nya produkter. Målet är att öka företagens förmåga att använda återvunnen plast. Behovet av testbädden kommer från stora internationella aktörer som undersöker om återvunna plastfraktioner kan användas i nya produkter. Därför behövs det en resurs som kan undersöka, uppgradera och testköra återvunnet material.

Testbäddar är viktiga för att utveckla, testa, certifiera och demonstrera processer, produkter, organisatoriska lösningar och tjänster. Förstudien har lett till att vi nu går vidare med en ansökan till VINNOVA om en testbädd för materialåtervinning av plast. Projektet, om det får finansiering, kommer att löpa över tre år, dec 2014 – dec 2017. Det kommer att bestå av pilotprojekt och seminarierna, som bidrar till kompetensuppbyggnaden hos medlemmarna i testbädden.

Råvaruåtervinning

Det är möjligt att återvinna de ursprungliga råvarorna som användes vid tillverkningen av plast, så kallad råvaruåtervinning. Då bryter man ner de långa polymerkedjorna som plasterna består av, till exempel genom att upphetta plasten tillräckligt mycket. Från dessa råvaror tillverkar men sedan plasten på nytt. En del plaster bryts ner till de ursprungliga monomererna, andra bryts ner till olika kolväten.

IKEM är med i ett konsortium ”closing-the-loop” som skall forska om råvaruåtervinning av plaster och gummi. Konsortiet drivs av KTH, IVL och SP.

Kemiföretagen i Stenungsund är engagerade i flera projekt inom detta område, läs mer på deras webbsida.

Plast från fordon och elektronik

IKEM har deltagit i referensgruppen till projektet ”Ekoeffektivt plastkretslopp genom hållbar återvinning av konstruktionsplaster” (EQP). Det är ett forskningsprojekt, som under åren 2009-2012, forskat kring vilka resurs- och ekoeffektiva lösningar som skulle kunna medföra en ökad användning av mekaniskt återvunna konstruktionsplaster i nya produkter.

► Läs mer om EQP på projektets webbsida (http://www.eqp-projekt.se/2.7df4c4e812d2da6a416800027006.html)