Hur söks anslag?

Om du har ett projekt som passar in på forskningsstiftelsens ändamål kan du skicka in en ansökan till Lena Lundberg på IKEM. Lenas kontaktuppgifter hittar du till höger på denna sida.

Vi har inte längre några fasta datum för när ansökan skall vara inne utan behandlar dem när de kommer in. 

Ansökan om anslag för flerårsprojekt

När det gäller större forskningsprojekt som löper över flera år är det lämpligt att beskriva projektet under tre olika infallsvinklar:

  • Orientering
  • Planering
  • Programmering
  • Orientering
  • Projektets långsiktiga syfte ska beskrivas och därmed också den miljö och de aktörer som ska påverkas.
     

Planering - 3-5 år
Här ska de resurser av olika slag som erfordras för att nå önskat resultat klarläggas. Delmål och kostnader redovisas och sammanfattas på årsbasis.

Programmering - 1 år
Detta är en handlingsplan med budget för det närmaste året, d.v.s. hur resurserna skall användas. Aktiviteter och kostnader beskrivs här noggrannare.

Anslagsäskandet gäller hela projektet men med ”stop – go” vid varje programbeslut. Det betyder att det ska ske en ordentlig genomgång med styrelsen av såväl Orientering som Planering vid beslut om kommande års program. Detta är absolut nödvändigt eftersom omvärlden inte är statisk.